DECRET 294/1999, de 9 de novembre, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny en arts aplicades al mur i en mosaics, de la família professional de les arts aplicades al mur.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

294/1999, de 9 de novembre, pel qual s’estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d’arts plàstiques i disseny en arts aplicades al mur i en mosaics, de la família professional de les arts aplicades al mur.

D’acord amb l’article 4 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, correspon a les administracions educatives l’establiment del currículum dels diferents ensenyaments, dels quals el Govern ha de fixar prèviament els aspectes curriculars bàsics.

Mitjançant el Decret 304/1995, de 7 novembre, el Departament d’Ensenyament ha determinat l’ordenació general dels cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny de Catalunya.

El Reial decret 1462/1995, d’1 de setembre, fixa els títols de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny de la família professional de les arts aplicades al mur, així com els corresponents ensenyaments mínims.

El Reial decret 1033/1999, de 18 de juny, estableix l’accés als ensenyaments superiors de qui es trobi en possessió del títol esmentat.

Els cicles d’aquesta família estan orientats a formar professionals que coneguin les tècniques i característiques pròpies de l’especialitat. La seva formació els ha de permetre atendre els llocs de treball d’aquest àmbit.

Pel que fa als criteris estètics, a les tècniques i processos d’elaboració de les arts aplicades al mur, aquests progressen de manera interrelacionada amb la societat. El seu aprenentatge demana, doncs, a més del coneixement dels procediments tradicionals, el coneixement de les avantguardes i la voluntat d’una formació cultural permanent de caràcter ampli.

Per tot això, a proposta del conseller d’Ensenyament, amb l’informe del Consell Escolar de Catalunya, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Aquest Decret estableix el currículum per als ensenyaments vinculats als títols de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny pertanyents a la família professional de les arts aplicades al mur. Aquests títols són:

Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en arts aplicades al mur.

Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en mosaics.

Article 2

Per als mòduls impartits en el centre educatiu corresponents als diferents cicles de formació específica objecte d’aquest Decret:

2.1 La denominació, el nivell i la durada són els que es defineixen a l’annex 1, en els apartats 1.1, 1.2 i 1.3 corresponents a cada títol.

2.2 El camp professional i les tasques més significatives són les que es descriuen a l’annex 1, en els apartats 2.1 i 2.2 corresponents a cada títol.

2.3 Els objectius generals són els que s’estableixen a l’annex 1, a l’apartat 3.1 corresponent a cada títol.

2.4 L’estructura de la formació en centres educatius, de la fase de pràctiques i del projecte final, així com les hores que se’ls destina, es detallen a l’annex 1, a l’apartat 3.2.1 de cada títol.

2.5 Els mòduls que componen l’ensenyament en centres educatius i les hores assignades a cadascun es fixen a l’annex 1, a l’apartat 3.2.2 de cada títol.

2.6 Els objectius, continguts i objectius terminals de cada mòdul són els que s’estableixen a l’annex 1, a l’apartat 3.3 de cada títol. Els objectius terminals tenen la consideració de criteris d’avaluació.

Article 3

Els objectius i continguts del projecte final i de la fase de pràctiques, així com les orientacions per a la seva avaluació, s’inclouen a l’annex 2.

Article 4

L’accés directe als estudis superiors d’arts plàstiques i disseny, a què es refereix l’article 49 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, per a qui disposi del títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, s’efectuarà d’acord amb el procediment establert per a la cobertura de places reservades a tal fi, i amb la prioritat derivada de la nota final obtinguda en el cicle de formació específica.

Article 5

L’accés directe als estudis universitaris que s’assenyalen a l’annex 3 d’aquest Decret, per a qui disposi del títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, s’efectuarà d’acord amb els procediments de selecció per a l’ingrés en els centres universitaris dels estudiants que reuneixin els requisits legals necessaris per a l’accés a la universitat.

Article 6

El nombre màxim de convocatòries per a cada mòdul serà de quatre. De manera excepcional, a proposta del director del centre, el Departament d’Ensenyament podrà establir una convocatòria extraordinària en els supòsits de malaltia o d’altres de semblant consideració.

Article 7

Les condicions d’espai i d’instal·lacions que han de reunir els centres educatius són els que fixa el Reial decret 389/1992, de 15 d’abril, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics. Als efectes del que disposen els articles 40.1 i 44 de l’esmentat Decret, els mòduls d’aquesta família professional es classifiquen a l’annex 1, a l’apartat 4 de cada cicle.

La relació numèrica docent/alumnes serà 1/15 en els mòduls relacionats sota l’epígraf Tallers, que, sempre que sigui possible, s’impartiran en les aules específiques del centre. Per a la resta de mòduls s’aplicarà la relació numèrica docent/alumnes d’1/30.

Article 8

Els mòduls susceptibles de correspondència amb la pràctica laboral són els que s’esmenten a l’annex 1, a l’apartat 5 de cada cicle.

Article 9

Estarà exempt de la prova d’accés qui hagi cursat amb profit en el batxillerat l’assignatura de fonaments de disseny i dues més entre les següents:

Dibuix tècnic.

Volum.

Dibuix artístic.

Imatge.

Tècniques d’expressió graficoplàstica. També estarà exempt de realitzar la prova d’accés qui disposi del títol de graduat en arts aplicades en especialitats de l’àmbit del disseny.

Disposicions transitòries

—1 Es faculta el conseller d’Ensenyament per autoritzar la docència de determinats mòduls al professorat que, a la publicació d’aquest Decret, imparteixi matèries equivalents de l’anterior ordenació i pugui acreditar una formació i experiència adients.

—2 Les sol·licituds d’accés als estudis superiors d’arts plàstiques i disseny s’ordenaran d’acord a la nota de revàlida, en el cas dels títols corresponents als ensenyaments d’arts aplicades i oficis artístics del pla de 1963, equivalents al de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny de la família d’art floral, d’acord amb el Reial decret 440/1994, d’11 de març.

Barcelona, 9 de novembre de 1999

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Josep Xavier Hernández i Moreno

Conseller d’Ensenyament

Annex 1

Arts aplicades al mur

—1 Identificació del títol

El cicle d’arts aplicades al mur està orientat a formar professionals en l’àmbit de la intervenció plàstica, que desenvolupin les seves creacions artístiques amb suports bidimensionals i tridimensionals, que aprofundeixin tant en el coneixement de tècniques, procediments i materials tradicionals, com en l’extensa gamma de recursos que possibiliten les tecnologies contemporànies en els diversos camps d’aplicació artística.

Aquest professional podrà oferir solucions creatives que interrelacionin els llenguatges i les tècniques i que tinguin una incidència directa en el substrat estètic i funcional de la nostra societat.

L’assoliment dels objectius implica posseir una formació assentada en disciplines artístiques i tècniques diferents, les tradicionals: pintura, mural, ornamentació arquitectònica, cartellisme, il·lustració, escenografia, i les més contemporànies: de col·laboració artística en el camp publicitari, elaboració de vídeos, spots, infografia i muntatges audiovisuals. El disposar també d’una visió àmplia sobre les pròpies possibilitats expressives, d’esperit experimentador, de bon domini tècnic, i de capacitat de raonament sobre el fet artístic, és el que capacita a aquest professional per a la concepció i realització dels projectes.

1.1 Denominació

Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Arts aplicades al mur.

1.2 Nivell

Grau superior d’arts plàstiques i disseny.

1.3 Durada

Mil vuit-centes hores.

—2 Descripció del perfil professional

2.1 Camp professional

Comprèn les activitats i els procediments de les arts aplicades al mur realitzats com a artista autònom o associat en grau divers, a un taller, a un estudi, a un equip pluridisciplinari o a una empresa vinculat a:

Creació i producció d’obres pictòriques en tota mena de materials i suports.

Reproducció i recreació d’obres.

Instal·lacions artístiques: escenogràfiques, atrezo i ornamentació per a teatre, cinema, televisió, multimèdia, infografia i per a espais diversos de representació i expressió artística.

Equipaments de l’espai urbà, muntatges per a exposicions, museus, fires, congressos, activitats socioculturals, edificis públics i privats, centres religiosos i espais comercials.

Equipaments i complements de l’espai natural.

Ornamentació, renovació, manteniment i rehabilitació del medi arquitectònic i del patrimoni en l’àmbit arts aplicades al mur.

Difusió i gestió d’obra artística.

Formació i assessorament artisticotècnics.

2.2 Tasques més significatives

Realitza i dirigeix obres pictòriques i murals projectades per ell o per d’altres professionals.

Estableix els mitjans per difondre i gestionar en les millors condicions la seva obra.

Planifica i elabora muntatges artístics.

Analitza les propostes i la documentació tècnica i iconogràfica dels projectes.

Investiga els materials i processos, tant de caràcter tradicional com tecnològic, valora les seves possibilitats d’aplicació i els adapta al seu llenguatge definit i propi.

Selecciona els materials més adients per a l’elaboració dels projectes, cercant la més àmplia sensibilitat artística, així com els recursos plàstics dels mateixos.

Seqüència les activitats i organitza els recursos.

Verifica les prestacions i qualitats...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA