ORDRE AAM/242/2011, de 14 de setembre, per la qual es regula l'eliminació obligatòria de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm, s'estableix el procediment de sol·licitud dels ajuts per a la destil·lació de subproductes i es convoquen els corresponents a la campanya de 2011-2012.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAM/242/2011, de 14 de setembre, per la qual es regula l'eliminació obligatòria de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm, s'estableix el procediment de sol·licitud dels ajuts per a la destil·lació de subproductes i es convoquen els corresponents a la campanya de 2011-2012.

El Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell de 22 d'octubre de 2007, modificat pel Reglament (CE) núm. 491/2009, de Consell, de 25 de maig, pel qual es regula l'organització comuna del mercat del vi en el marc normatiu de l'organització comuna de mercats agrícoles, i entre altres aspectes preveu la presentació i el contingut dels programes de suport del sector vitivinícola així com les mesures de suport específiques entre les quals hi ha la destil·lació de subproductes.

El Reglament (CE) núm. 555/2008, de la Comissió, de 27 de juny, estableix normes de desplegament en relació amb els programes de suport, el comerç amb països tercers, el potencial productiu i els controls del sector vitivinícola.

L'esmentat Reglament (CE) núm. 555/2008, determina, a l'article 22, que els productors retiraran els subproductes de la vinificació o d'altres formes de transformació del raïm sota la supervisió i d'acord amb les condicions que estableix el dit article. Així mateix, aquest article estableix que els subproductes es retiraran com a molt tard al final de la campanya vitivinícola i les quantitats retirades s'hauran d'inscriure en els registres que estableix l'article 185 quater del Reglament (CE) núm. 1234/2007, del Consell, de 22 d'octubre.

A més, les esmentades retirades han de complir les normatives sobre el medi ambient i, pel que fa a les mares, la retirada es considerarà efectuada quan s'hagin desnaturalitzat, de manera que sigui impossible fer-les servir en el procés de vinificació, i el lliurament a tercers de les mares desnaturalitzades s'hagi anotat als registres que estableix l'esmentat article 22 del Reglament (CE) núm. RCE 555/2008.

L'article 23 del Reglament (CE) núm. 555/2008 estableix que els productors podran complir l'obligació d'eliminar una part o la totalitat dels subproductes de la vinificació o d'altres formes de transformació de raïm lliurant-les per fer-ne la destil·lació.

L'article 103 tervicies del Reglament (CE) núm. 1234/2007 modificat pel Reglament (CE) 491/2009, preveu que les destil·leries autoritzades que participin en la destil·lació de subproductes de la viticultura que es realitzi sota determinades condicions puguin rebre un ajut per a la destil·lació voluntària o obligatòria d'aquests subproductes.

En aquest marc normatiu, cal articular, dins de l'àmbit territorial de Catalunya, el procediment que permeti executar les obligacions que estableixen els reglaments comunitaris i regulin la tramitació de l'ajut per a les destil·leries autoritzades.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport als destil·ladors de vi mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té com a objecte definir, dins de l'àmbit territorial de Catalunya, les directrius i actuacions per a l'eliminació obligatòria de subproductes de la vinificació o d'altres formes de transformació del raïm que estableix el Reglament (CE) núm. 555/2008, de la Comissió, de 27 de juny, pel qual s'estableixen normes de desplegament del Reglament (CE) núm. 1234/2007, del Consell, de 22 d'octubre, en relació amb els programes de suport, el comerç amb països tercers, el potencial productiu i els controls del sector vitivinícola.

Article 2

Definicions

En el marc d'aquesta Ordre s'entén per:

Productor: qualsevol persona física o jurídica o agrupació d'aquestes persones que hagi produït vi a partir de raïm fresc, de most de raïm, de most de raïm parcialment fermentat o de vi nou en procés de fermentació, obtinguts per ella mateixa o comprats, així com qualsevol persona física o jurídica o agrupació d'aquestes persones que tinguin subproductes resultants de qualsevol transformació de raïm diferent de la vinificació.

Destil·lador autoritzat: qualsevol persona física o jurídica o agrupació d'aquestes persones que destil·li subproductes de la vinificació o de qualsevol altre transformació de raïm i estigui autoritzada per la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries per dur a terme les destil·lacions que preveu l'article 103 tervicies del Reglament (CE) núm. 1234/2007.

Subproductes: les brises de raïm i les mares de vi produïts durant el procés de vinificació, així com qualsevol producte secundari obtingut durant la transformació de raïm.

Brises de raïm: el residu resultant del premsat del raïm fresc, fermentat o sense fermentar.

Mares de vi: el residu que es diposita als recipients que contenen vi després de la fermentació, durant l'emmagatzematge o després d'un tractament autoritzat, així com el residu obtingut mitjançant filtració o centrifugació de l'anterior.

Article 3

Eliminació de subproductes

3.1 Tots els productors estan obligats a eliminar els subproductes obtinguts en la vinificació o transformació de raïm diferent de la vinificació.

Aquesta obligació es podrà complir de la manera següent:

 1. Lliurant els subproductes a una destil·leria autoritzada.

 2. Mitjançant la retirada sota control dels subproductes, la qual ha de ser prèviament autoritzada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

 3. Lliurant vi a una destil·leria o a una fàbrica de vinagre.

  No obstant això, els productors que en la campanya vitícola no produeixin més de 25 hectolitres de vi o most en les seves instal·lacions no estan obligats a retirar els subproductes.

  3.2 El volum d'alcohol eliminat amb els subproductes serà el 10% del volum d'alcohol contingut en el vi produït per vinificació directa del raïm o el 5% del volum d'alcohol, quan el vi s'hagi obtingut a partir de most de raïm, de most de raïm parcialment fermentat o de vi nou en procés de fermentació.

  En el cas dels vins blancs de qualitat, el consell regulador corresponent podrà sol·licitar que es redueixi al 7% el percentatge del volum d'alcohol contingut als subproductes sempre que es justifiqui pel sistema d'elaboració la impossibilitat d'arribar al 10% i que el seu rendiment en vi no superi els límits establerts pel consell regulador mateix.

  L'esmentada sol·licitud haurà de presentar-se com més tard el 30 de novembre de la primera campanya per a la qual el consell regulador vulgui aplicar la reducció. S'entendrà que les sol·licituds d'entrades de l'1 de desembre en endavant es refereixen a la campanya següent a la de la presentació.

  El director o directora general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries resoldrà sobre l'aprovació o denegació de la sol·licitud.

  No obstant això, mentre no es canviïn les condicions per les quals el consell regulador va sol·licitar la reducció, les autoritzacions concedides pel director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries seguiran essent vigents en les següents campanyes. En cas de no voler continuar s'ha de comunicat al DAAM.

  En el supòsit que s'hagi produït alguna modificació sobre les condicions existents en el moment de l'autorització de la reducció, s'haurà de comunicar i, si ho considera convenient el consell regulador, sol·licitar una nova autorització.

  3.3 El volum d'alcohol que han de tenir els subproductes en relació amb el vi produït es calcularà aplicant els graus alcohòlics volumètrics següents:

 4. 9,5% per a la zona CII.

 5. 10,0% per a la zona CIII.

  3.4 Els subproductes a eliminar hauran de contenir, com a mínim:

 6. Brises de raïm: 2,8 litres d'alcohol pur per cada 100 kg.

 7. Mares de vi: 4,0 litres d'alcohol pur per cada 100 kg.

  En el cas de les retirades sota control s'utilitzaran aquests valors mínims per calcular el volum d'alcohol que contenen els subproductes.

  3.5 Només es podrà autoritzar la retirada sota control al celler que produeixi anualment menys de 40.000 kg de brises i/o 4.000 kg mares. No obstant això, es podrà autoritzar la retirada sota control a cellers que produeixin quantitats superiors si la persona interessada justifica de manera fefaent la impossibilitat de portar els subproductes a una destil·leria.

  3.6 Els lliuraments de subproductes a les destil·leries i les retirades sota control s'han de fer, com a molt tard, el 15 de juny de la campanya en curs.

  Les operacions de destil·lació hauran...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA