ORDRE ECF/517/2007, de 28 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre ECF/209/2007, de 23 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per subvencionar la realització d'instal·lacions d'energies renovables i es fa pública la convocatòria per a l'any 2007.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ECF/517/2007, de 28 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre ECF/209/2007, de 23 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per subvencionar la realització d'instal·lacions d'energies renovables i es fa pública la convocatòria per a l'any 2007.

L'article 92.4.b) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix que les convocatòries de subvencions han de concretar l'aplicació pressupostària a la qual s'han d'imputar i la quantitat màxima que s'hi destina.

L'article 3 de l'Ordre ECF/209/2007, de 23 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a subvencionar la realització d'instal·lacions d'energies renovables i es fa pública la convocatòria per a l'any 2007, (DOGC núm. 4909, de 21.6.2007), estableix que la quantitat màxima destinada a aquest programa d'ajuts durant l'any 2007 per part de l'ICAEN, és de 5.103.024 euros, aplicats a les partides pressupostàries de l'Institut Català d'Energia que s'especifiquen en el mateix precepte.

Vist que el nombre de sol·licituds presentades per a algunes de les actuacions està superant amb escreix la previsió pressupostària inicial, i vist que existeixen fons provinents per a l'atorgament de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'energies renovables, s'ha cregut necessari ampliar les partides pressupostàries que corresponen a subvencions per transferències corrents a empreses privades i famílies, en detriment d'altres aplicacions el pressupost inicial de les quals no s'ha exhaurit en aquesta convocatòria.

Per tot l'exposat, vist l'informe favorable emès per l'Assessoria Jurídica del Departament d'Economia i Finances, i a proposta de l'Institut Català d'Energia, i en ús de les atribucions que em són conferides,

Ordeno:

Article 1

Modificar la quantitat màxima de la partida pressupostària 770000100/6310 destinada a empreses privades i dotada inicialment amb 37.712,5 euros, per a instal·lacions d'aprofitament d'energia solar fotovoltaica de forma autònoma, que preveu l'Ordre ECF/209/2007, de 23 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per subvencionar la realització d'instal·lacions d'energies renovables, que s'incrementa en 1.941,62 euros, de forma que finalment la quantitat màxima destinada a aquesta línia d'ajuts durant l'any 2007 per part de l'ICAEN és de 39.654,12 euros.

Article 2

Modificar la quantitat màxima de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA