DECRET 244/1990, de 23 d'octubre, d'aprovació del Reglament de la loteria denominada Super 10, organitzada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atès l'article 5 del Decret 325/1985, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el primer catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya;

Atès el Decret 241/1986, de 4 d'agost, pel qual es fixa el Reglament general dels jocs de loteria organitzats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat;

Atès l'article 2 de la Llei 5/1986, de 17 d'abril, de creació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat;

Vist l'estudi-proposta del Consell d'Administració de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, a proposta del conseller de Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Consell Executiu,

Decreto:

Article únic

S'aprova el Reglament de la loteria denominada Super 10, organitzada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, que es publica com a annex d'aquest Decret.

Disposicions finals

- 1 Es faculta el conseller de Benestar Social per desplegar el present Decret.

- 2 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 23 d'octubre de 1990

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Comas i Baldellou Conseller de Benestar Social

REGLAMENT de la Loteria denominada Super 10, organitzada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

Article 1

El joc regulat per aquest Reglament és una modalitat del joc de Loteria, el qual es caracteritza pel fet que el participant ha d'escollir entre 4 (quatre) i 10 (deu) números, de ara endavant aposta, de l'1 (u) al 70 (setanta).

Article 2

El mètode d'escollir els números per part del participant podrà ser: marcar-los en un full de selecció o donar-los verbalment a l'agent venedor perquè els introdueixi a l'ordinador receptor d'apostes. L'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat es reserva la possibilitat que, a més dels procediments abans esmentats, en un futur sigui el mateix terminal el que generi els números a l'atzar.

Article 3

3.1 Es faran tres sorteigs per setmana, els dimarts, dijous i dissabtes. 3.2 En cas de força major o per qualsevol altra circumstància de tipus comercial, el Director General podrà suspendre algun d'aquests sorteigs, i traspassar-lo al dia del següent sorteig. 3.3 Quan es traslladi un sorteig a un altre dia en els casos previstos a l'apartat 2 d'aquest article, totes les apostes dels participants en el sorteig anul·lat entraran en el sorteig traslladat, que es celebrarà el dia del següent sorteig. Els sorteigs hauran de ser correlatius. L'Entitat no reintegrarà el valor de cap aposta.

Article 4

En cada sorteig s'extrauran 20 (vint) boles numerades i compreses entre l'1 (u) i el 70 (setanta).

Article 5

Aquesta loteria es regula per aquest reglament específic i pel Reglament General dels Jocs de Loteria aprovat pel Decret 241/1986, de 4 d'agost. Bitllets, Apostes i Premis

Article 6

Els bitllets amb els quals es participarà en el joc regulat per aquest Reglament han de reproduir els aspectes que recull l'article 4 del Reglament General dels Jocs de Loteria.

Article 7

A més dels que recull l'article 11 del Reglament General dels Jocs de Loteria, es consideraran invalidats tots els bitllets que no s'hagin pagat abans del sorteig i aquells que hagi anul·lat l'agent venedor. El posseïdor d'un bitllet nul no té dret a cap premi ni tampoc a cap reemborsament, llevat del cas d'un bitllet anul·lat per l'agent venedor, en què...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA