LLEI 3/1980, de 29 de juliol, concedint un suplement de crèdit al pressupost corresponent a l'exercici de 1979, prorrogat per a 1980 pel Decret del Consell Executiu de la Generalitat de 24 de desembre de 1979. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 109, p. 54, de 28.1.1981).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
CONTENIDO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha sancionat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent

LLEI

L'aprovació del Decret del Consell Executiu, de data 24 de desembre de 1979, va significar la pròrroga per a 1980 del Pressupost de la Generalitat de Catalunya corresponent a l'exercici de 1979. Les bases d'execució aprovades conjuntament amb el pressupost de 1979 assenyalen que la seva gestió, desplegament i aplicació s'efectuaran d'acord amb la Llei General Pressupostària i les Disposicions complementàries.

En el mateix sentit es pronuncia la Disposició Transitòria Segona de l'Estatut.

L'article 46 de l'esmentada norma legal disposa, per analogia, que quan hagi de fer-se amb càrrec al Pressupost alguna despesa que no pogués realitzar-se fins a l'exercici següent i la dotació creditícia sigui insuficient, es demanarà al Consell Executiu que acordi de tramitar al Parlament un projecte de llei de concessió d'un suplement de crèdit en el qual s'especifiquin els recursos necessaris per al finançament d'una major despesa pública.

L'aprovació del Decret del Consell Executiu, de data 24 de desembre de 1979, va comportar la pròrroga del pressupost de la Generalitat de Catalunya corresponent a 1979 per a l'exercici de 1980. Això ha fet que els crèdits de l'estat de despeses figurin per la mateixa quantia que a l'exercici anterior; en conseqüència, cal adequar les actuals consignacions pressupostàries a les directrius assenyalades en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici de 1980. Les modificacions pressupostàries produïdes a l'estat de despeses han derivat dels increments experimentats en el capítol primer (remuneracions de personal), amb un percentatge d'augment del 12,5 per 100 igual que el fixat per a tot el sector públic. Nogensmenys, s'ha dut a terme la fixació de nous imports corresponents als conceptes pressupostaris del capítol segon (compra de béns corrents i de serveis).

D'altra banda, l'article 64 de la Llei General pressupostària assenyala la necessitat d'especificació d'aquells recursos que hagin de finançar la major despesa pública, i aquest expedient consistirà en les oortunes subvencions amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat i, en el cas que aquesta via no prosperés o fos insuficient, en els derivats del que disposa el núm. 2 de l'article 44 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en relació amb la Disposició addicional sisena, concretada en els impostos sobre el patrimoni net, transmissions patrimonials, successions, donacions i sobre el luxe, modalitat de destinació.

Part dispositiva

Article 1

-1 Es concedeix un suplement de crèdit per un import de tres-cents cinquanta-un milions de set-centes noranta-nou mil dues-centes quaranta vuit pessetes al Pressupost corresponent a l'exercici de 1979.

-2 Aquest crèdit s'afectarà a les corresponents seccions pressupostàries i capítols de l'estat de despeses, d'acord amb les quantitats que figuren en el quadre-resum següent: (Vegeu quadre-resum a la pàg. 1213)

Article 2

La major despesa pública derivada del suplement de crèdit concedit a l'article primer es finançarà amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat mitjançant les oportunes subvencions, per un import de tres-cents cinquanta-un milions set-centes noranta-nou mil dues-centes quaranta-vuit pessetes. I, en el cas que aquesta via no prosperés o fos insuficient, la major despesa pública derivada de l'article primer es finançarà amb càrrec al rendiment que resulti dels recursos cedits per l'Estat, d'acord amb allò que disposa el núm. 2 de l'article 44 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en relació amb la Disposició addicional sisena, concretada en els impostos sobre el patrimoni, transmissions patrimonials, successions, donacions i sobre el luxe, modalitat de destinació.

Disposició Addicional Primera El Consell Executiu presentarà al Parlament, perquè l'aprovi, el projecte de Pressupost de la Generalitat per a 1980, al qual s'uniran els de les Diputacions provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, d'acord amb el que es preveu en l'article 49 i en la Disposició addicional quarta de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, abans que es presenti el projecte de pressupost per a 1981, o simultàniament amb aquest.

Disposició Addicional Segona S'autoritza el Consell Executiu de la Generalitat perquè dicti totes quantes normes calguin i per a continuar les gestions necessàries davant de l'Administració de l'Estat per tal d'aconseguir el compliment d'aquesta Llei.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Barcelona, 6 d'agost de 1980

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Ramon Trias i Fargas Conseller d'Economia i Finances