DECRET 288/1992, de 26 d'octubre, de creació del Programa d'ajuts de suport a l'acolliment residencial per a gent gran.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Pla integral de la gent gran, els programes del qual s'integren al Pla d'actuació social 1992-1995, preveu la potenciació dels recursos alternatius a l'internament de la persona gran en residències, però alhora facilita els mecanismes per incrementar qualitativament i millorar quantitativament l'acolliment residencial de les persones que en tinguin necessitat. Dins aquest conjunt d'actuacions s'inscriu el programa d'ajuts que crea el present Decret per a les persones grans que, tenint-ne necessitat, no poden accedir a un establiment finançat amb fons públics.

A aquest segment de la població gran que amb un ajut econòmic pot accedir a una plaça d'un establiment residencial mercantil no finançat amb fons públics s'adreça aquest programa en el marc del que estableix el PAS.

En conseqüència, atès l'article 14.4 del Decret 39/1988, d'11 de febrer, regulador de la promoció, el finançament i les prestacions econòmiques dels serveis socials, i vist l'informe favorable del Consell Sectorial de la Vellesa i del Consell General de Serveis Socials; en ús de les facultats que em confereix la normativa vigent, a proposta del conseller de Benestar Social i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es crea el Programa d'ajuts de suport a l'acolliment residencial per a la gent gran amb la finalitat de facilitar-los l'accès als establiments residencials.

Article 2

El Programa es compon d'actuacions de suport i d'una prestació econòmica, la quantia de la qual serà fixada d'acord amb uns criteris objectius que es determinaran per una ordre i que, en tot cas, tindran en compte la capacitat econòmica, el grau de dependència, la situació sòcio-familiar i d'altres d'anàloga naturalesa que demostrin la necessitat de l'ajut.

Article 3

Destinataris i requisits 3.1 El programa va adreçat a les persones de més de 65 anys que, per les seves circumstàncies personals, necessitin de l'acolliment residencial i no puguin accedir a un establiment públic o finançat amb fons públics. 3.2 Els beneficiaris hauran de tenir residència legal a Catalunya o demostrar una residència de fet almenys amb 2 anys d'antelació a la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut. 3.3 Per obtenir l'ajut, el sol·licitant haurà de acreditar la necessitat, que serà valorada segons estableix l'article 2.

Article 4

Residències L'ajut es concedeix per accedir a un establiment d'acolliment...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA