DECRET 250/1996, de 5 de juliol, de modificació del Decret 288/1992, de 26 d'octubre, de creació del Programa d'ajuts de suport a l'acolliment residencial per a gent gran.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 288/1992, de 26 d'octubre, va crear el Programa d'ajuts de suport a l'acolliment residencial per a gent gran per tal de facilitar l'accés als establiments residencials a les persones grans que, tenint-ne necessitat, no poden accedir a un establiment finançat amb fons públics.

Els resultats assolits amb la implantació d'aquest Programa d'ajuts fan considerar la conveniència d'extendre el programa a les places dels establiments d'acolliment diürn i centres de dia no finançades pel Departament de Benestar Social, amb la finalitat de mantenir a la persona gran, sempre que sigui possible, dins el seu entorn familiar, social i comunitari.

Per tant, amb l'informe del Consell General de Serveis Socials, en ús de les facultats que m'atorga la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, a proposta del conseller de Benestar Social i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

S'afegeixen les disposicions addicionals següents al Decret 288/1992, de 26 d'octubre, amb el redactat que es detalla: "

-1 El que preveu aquest Decret serà també d'aplicació per a la concessió d'ajuts per a l'accés a les places en establiments d'acolliment diürn o centres de dia. "

-2 Amb els mateixos criteris, requisits i condicions i règim de gestió es podran concedir ajuts per accedir a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA