ORDRE PRE/93/2011, de 24 de maig, de creació i supressió de fitxers de dades personals de la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de la Presidència.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

PRE/93/2011, de 24 de maig, de creació i supressió de fitxers de dades personals de la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de la Presidència.

L'article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, estableix que la creació, modificació o supressió de fitxers de les administracions públiques només pot fer-se mitjançant una disposició general publicada al Butlletí Oficial de l'Estat o al diari oficial que correspongui.

La disposició final tercera de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, habilita les persones titulars dels departaments de la Generalitat, dins l'àmbit de les competències respectives, per a la creació, la modificació i la supressió, mitjançant ordre, dels fitxers que siguin pertinents.

El Decret 1/2011, de 4 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència, atribueix, en el seu article 6.3, a la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió, entre d'altres, les funcions següents:

  1. Organitzar els serveis d'informació corporativa;

  2. Crear i aplicar els sistemes d'informació ciutadana basats en la interconnexió dels diferents departaments;

  3. Elaborar els criteris i fer el seguiment dels continguts que en matèria d'informació i atenció ciutadana desenvolupen els departaments en ordre als seus àmbits propis competencials;

  4. Crear i mantenir les bases de dades corporatives d'atenció ciutadana;

El Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat, ubica la seu electrònica corporativa de l'Administració de la Generalitat, al portal http://www.gencat.cat la gestió i l'administració de la qual correspon a la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió, com a òrgan competent en matèria d'atenció ciutadana, la informació pública sobre els recursos, els serveis i els programes de l'Administració, així com la coordinació i la direcció dels sistemes d'informació de base i gestió corporativa de la Generalitat.

Ateses les funcions relatives a l'atenció ciutadana, d'impuls i desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat, es palesa la necessitat de crear tres fitxers de dades de caràcter personal de la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió: Gestions de les oficines d'atenció ciutadana, Servei d'atenció telefònica 012 i Gestor de l'Oficina Virtual de Tràmits.

La Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió garanteix l'atenció presencial a la ciutadania a través de les oficines d'atenció ciutadana, les quals, entre altres funcions, informen sobre els serveis i l'organització de la Generalitat de Catalunya, i canalitzen i deriven, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i amb la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, les peticions, els suggeriments i les sol·licituds presentades per la ciutadania als serveis competents de l'Administració de la Generalitat o altres administracions públiques. La millora en l'exercici de les seves funcions requereix el tractament de dades de caràcter personal, per garantir la qualitat en la idoneïtat de les respostes a la ciutadania.

El nou fitxer Servei d'atenció telefònica 012 gestionarà en un sol sistema d'informació les dades de caràcter personal recollides a partir de l'atenció telefònica a la ciutadania per part de l'Administració de la Generalitat, incloent-hi les que figuren en els fitxers Consultes als telèfons d'Atenció Ciutadana 012 i 902012345, i Persones usuàries del telèfon 012, que conformen la mostra per a les enquestes de satisfacció, creats per l'Ordre PRE/546/2006, de 13 de novembre, per la qual es regulen fitxers que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Departament de la Presidència.

Actualment, l'impuls a la implantació de l'Administració electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya ha comportat el desenvolupament d'un nou portal transaccional que facilitarà l'accés electrònic dels ciutadans i ciutadanes als serveis públics que s'ofereixen. El seguiment de la traçabilitat dels tràmits a través d'aquesta nova plataforma tecnològica fa necessària la gestió dels contactes fets per la ciutadania amb Administració de la Generalitat, i per tant, el tractament de dades personals.

Aquesta plataforma també permetrà unificar la gestió dels serveis i dels tràmits iniciats, independentment del canal de comunicació escollit. Des dels serveis d'atenció telefònica i presencial es podran enregistrar les dades de les interaccions i seguir la seva traçabilitat en el nou portal transaccional, atenent el principi d'igualtat que preveu la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic de la ciutadania als serveis públics. D'acord amb aquest principi, l'ús de mitjans electrònics no pot implicar l'existència de restriccions o discriminacions per als ciutadans i ciutadanes que es relacionen amb les administracions per mitjans no electrònics, tant respecte a l'accés a la prestació de serveis públics, com respecte a qualsevol actuació o procediment administratiu, sens perjudici de les mesures per incentivar l'ús dels mitjans electrònics.

En...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA