DECRET 55/1991, de 4 de març, pel qual se suprimeix el Consell Català Penitenciari, dependent del Departament de Justícia.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atès que s'han alterat les circumstàncies que van envoltar la creació del Consell Català Penitenciari, creat pel Decret 187/1984, de 28 de juny, en matèria de rehabilitació, reeducació i reinserció social dels penats, cal procedir a la supressió de l'òrgan esmentat.

En virtut del que s'ha exposat, a proposta del conseller de Justícia i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article únic

Se suprimeix el Consell Català Penitenciari, creat pel Decret 187/1984, de 28 de juny; en conseqüència, cessen en els seus càrrecs tots els seus membres, i se'ls agraeix la col·laboració prestada a la Generalitat.

Disposició final Única Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 4 de març de 1991

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Agustí M. Bassols i Parés Conseller de Justícia

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA