DECRET 475/2004, de 28 de desembre, pel qual es prorroga la suspensió temporal de la tramitació i l'aprovació de determinats programes d'orientació comercial.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Medi Ambient
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

475/2004, de 28 de desembre, pel qual es prorroga la suspensió temporal de la tramitació i l'aprovació de determinats programes d'orientació comercial.

Mitjançant el Decret 287/2004, d'11 de maig, es va suspendre temporalment la tramitació i l'aprovació dels programes d'orientació per als equipaments comercials a què es refereix l'apartat e) del punt 2 de l'article 8 del Decret 211/2001, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'equipaments comercials (PTSEC), com a mesura destinada a facilitar els treballs de la preceptiva revisió d'aquest Pla.

L'apartat 1 de l'article únic del Decret esmentat estableix que la suspensió tindrà un termini màxim de vuit mesos, prorrogables per altres quatre mesos, i a l'apartat 2 es preveu que s'aixequi la suspensió automàticament en el supòsit que el nou Pla territorial sectorial d'equipaments comercials entri en vigor abans de finalitzar el termini.

Atès que, tot i trobar-se en una fase avançada d'elaboració, no han culminat encara els treballs de revisió del Pla, es fa necessari acollir-se a la previsió de la pròrroga referida de quatre mesos més, per tal d'evitar la distorsió que podria suposar, en aquests moments, la tramitació dels programes d'orientació comercial objecte de la suspensió.

Per això, de conformitat amb el que estableixen les disposicions vigents, a proposta del conseller de Comerç, Turisme i Consum i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es prorroga durant quatre mesos més la suspensió de la tramitació i l'aprovació dels programes d'orientació per als...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA