ORDRE ARP/508/2003, d'11 de desembre, per la qual s'estableix la talla mínima que han de tenir les tellerines (Donax sp.) per a la seva recollida i comercialització.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE ARP/508/2003, d'11 de desembre, per la qual s'estableix la talla mínima que han de tenir les tellerines (Donax sp.) per a la seva recollida i comercialització.

L'Ordre de 20 de setembre de 1985, va establir la llargada (eix major), l'amplada (eix menor) i el gruix mínims que havien de tenir les tellerines per a la seva recollida a qualsevol lloc del litoral català i alhora establia també el nombre mínim d'exemplars a mesurar.

Amb posterioritat, mitjançant les ordres de 21 de juliol de 1987 i de 13 de juny de 1994, es van regular els diversos aspectes i mesures tècniques per a una explotació racional dels dos bancs de tellerina més importants a Catalunya, el de Roses i el de Sant Carles de la Ràpita, seguint el mateix criteri per establir la talla mínima de l'espècie que a l'Ordre de 20 de setembre de 1985.

Amb el transcurs dels anys, ni la situació dels bancs ni les embarcacions que exerceixen el marisqueig són els mateixos per la qual cosa la Direcció General de Pesca i Afers Marítims va encarregar un estudi d'avaluació de l'estat de les poblacions de tellerina d'aquests dos bancs.

Un dels aspectes que es va analitzar va ser el creixement relatiu de l'espècie sobre els tres paràmetres considerats a la normativa en vigor. Els resultats obtinguts van posar de manifest uns graus de correlació superiors a 0,9 entre longitud i amplada i de 0,7 a 0,89 entre longitud i gruix.

Aquesta elevada correlació fa que s'hagi de replantejar el fet de donar a la tellerina un...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA