ORDRE ECO/15/2011, de 2 de febrer, per la qual es disposa l'import i les característiques dels valors, tant a llarg termini com a curt termini, a emetre durant el període de pròrroga del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2010 mentre no siguin vigents els dels 2011 dins els corresponents programes d'emissions de la Generalitat de Catalunya regulats per llei espanyola.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ECO/15/2011, de 2 de febrer, per la qual es disposa l'import i les característiques dels valors, tant a llarg termini com a curt termini, a emetre durant el període de pròrroga del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2010 mentre no siguin vigents els dels 2011 dins els corresponents programes d'emissions de la Generalitat de Catalunya regulats per llei espanyola.

Atès que, d'acord amb el que s'estableix l'article 33 del Text refós de la Llei de finances públiques, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, s'ha prorrogat per a l'exercici 2011 la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupost de la Generalitat de Catalunya per a 2010, en els termes i condicions que es determinen en el Decret 109/2011, d'11 de gener;

Atès que la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 prorrogats per al 2011, en els termes i condicions que s'estableixen en l'article 36, autoritza a emetre deute públic o fer ús de l'endeutament en qualsevol modalitat en l'exercici pressupostari esmentat;

Atès que el Decret 47/2001, de 6 de febrer, regula el programa d'emissions i bescanvis de valors negociables a llarg termini de la Generalitat de Catalunya en el mercat domèstic europeu, estableix les característiques essencials d'aquest sistema d'emprèstits i disposa que, dins els límits, condicions i habilitació que determina la Llei de pressupostos, el conseller d'Economia i Coneixement disposi l'emissió i l'import màxim a posar en circulació en valors negociables a l'empara del programa d'emissions esmentat, així com les referències, volum màxim dels valors que es poden bescanviar o recomprar dins de cada exercici pressupostari;

Atès que l'emissió de deute de la tresoreria s'ha anat regulant anualment en el que es coneix com el Programa de pagarés de la Generalitat de Catalunya, fonamentat en els articles 17 i 19.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, vist per tant el que disposa l'article 37.1 de la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, prorrogats per al 2011;

Atès que l'objecte d'aquesta Ordre és disposar l'emissió de deute públic amb valors negociables per a l'any 2011 mitjançant programes regulats per Llei espanyola, mentre es mantingui el període de pròrroga pressupostaria,

Ordeno:

 1. Disposicions generals

Article 1

Disposar l'emissió de deute públic de la Generalitat de Catalunya durant el període de prorroga pressupostaria de l'any 2011, tant per als valors negociables amb termini igual o inferior a 1 any com superior emesos mitjançant programes regulats per llei espanyola, en els termes i condicions que s'estableixen en aquesta Ordre.

Article 2

L'emissió de deute de Tresoreria queda fixat en un import de saldo viu màxim d'1.000.000.000 d'euros i es regula en els termes i condicions establerts en aquesta Ordre.

Article 3

3.1 S'autoritza l'emissió de deute públic amb termini de reemborsament superior a l'any dins el Programa de emissions de deute de llarg termini establert en el Decret 47/2001, de 6 de febrer, per a l'any 2011, mentre duri el període de pròrroga pressupostaria, amb la limitació que el saldo viu no superi l'autoritzat a la Llei de pressupostos de 2010.

3.2 L'endeutament de la Generalitat es pot augmentar amb la finalitat d'amortitzar l'endeutament de les entitats públiques que es classifiquen al sector administracions públiques, d'acord amb les normes del SEC 95, pel mateix import que s'amortitzi, per optimitzar la càrrega financera global.

3.3 L'endeutament de la Generalitat també es pot augmentar amb la finalitat de refinançar o substituir les operacions d'endeutament amb un termini de reemborsament igual o inferior a l'any. L'import màxim que es pot refinançar o substituir no pot ser superior al deute viu existent en la modalitat de reemborsament igual o inferior a un any el 31 de desembre de 2010.

Article 4

A fi de coordinar els fluxos de fons derivats de l'emissió i amortització dels valors, la Direcció General de Política Financera i Assegurances podrà nomenar un agent de pagament entre les entitats col·laboradores, la Borsa de Valors de Barcelona o altra entitat que, a criteri seu, tingui els mitjans tècnics i humans necessaris per al compliment de les tasques previstes.

La Direcció General de Política Financera i Assegurances podrà substituir, en qualsevol moment, l'agent de pagaments, amb la notificació prèvia amb quinze dies d'antelació. En aquest cas es procedirà, simultàniament, al nomenament d'un nou agent de pagaments, de la qual cosa seran informades les entitats col·laboradores.

 1. Pagarés

Article 5

El deute de la Tresoreria s'emetrà mitjançant valors negociables representats en anotacions en compte, que seran adjudicats mitjançant subhastes competitives i col·locacions singulars entre les entitats col·laboradores, d'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional segona.

Article 6

El deute de la Tresoreria emès amb les condicions que estableix aquesta Ordre es denominarà Pagarés de tresoreria de la Generalitat de Catalunya, serà considerat un actiu de rendiment implícit i l'admetrà a cotització d'ofici la Borsa de Valors de Barcelona, amb les referències adients als seus venciments.

Article 7

Els pagarés tindran a més les característiques següents:

 1. Import màxim en circulació: 1.000.000.000 d'euros.

 2. Nominal: 1.000 euros.

 3. Terminis de reemborsament: preferentment 3, 6, 9 i 12 mesos, tot i que serà possible posar valors en circulació en qualsevol termini inferior als 12 mesos.

  Així mateix, a efectes d'unificar els venciments i per tal de millorar el funcionament del Programa de pagarés, els terminis de venciment podran acomodar-se en un màxim de 15 dies respecte a les durades esmentades anteriorment, sempre que el termini de venciment resultant no sobrepassi els 12 mesos.

 4. Tipus d'interès nominal: el resultant de la subhasta o de la col·locació singular.

 5. Import de reemborsament: el valor nominal del pagaré.

 6. Es registrarà tant la posada en circulació de cada tram adjudicat a les subhastes com les dates d'amortització que corresponguin a cada volum i tram en el Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Valors de Barcelona.

 7. Els valors emesos i representats en anotacions en compte d'acord amb aquest Programa es compensaran i es liquidaran mitjançant el Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Valors de Barcelona, creat pel Decret 101/2009, de 23 de juny.

  El registre comptable de les anotacions en compte el durà a terme el Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Valors de Barcelona, d'acord amb el Reial decret 116/1992, de 14 de febrer, sobre representació dels valors emesos mitjançant anotacions en compte i compensació i liquidació d'operacions borsàries.

 8. L'operativa del mercat secundari se sotmetrà al que disposa l'Ordre de 22 de març de 1994 del Departament d'Economia i Finances.

 9. Els valors emesos d'acord amb aquest Programa seran admesos d'ofici a cotització en la Borsa de Valors de Barcelona, amb la comunicació prèvia per part de l'emissor.

Article 8

El nombre d'entitats col·laboradores participants podrà ser limitat a criteri de la Direcció General de Política Financera i Assegurances i podrà revisar-se semestralment d'acord amb la seva participació en les subhastes o la presència necessària de noves entitats col·laboradores.

Article 9

9.1 Es realitzaran tantes subhastes com siguin necessàries per complir l'objectiu d'aquest Programa anual de pagarés sense altres límits que els que preveu aquesta Ordre.

9.2 Tindran la consideració de subhastes ordinàries les efectuades segons el calendari de convocatòria de subhasta que preveu l'annex d'aquesta Ordre, i que inclourà la data de subhasta i la de posada en circulació.

Les condicions particulars i característiques de cada subhasta ordinària seran establertes en la convocatòria corresponent que faci la Direcció General de Política Financera i Assegurances.

El calendari esmentat podrà modificar-se per mitjà d'una resolució de la Direcció General de Política Financera i Assegurances que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

No obstant això, quan per alguna circumstància sigui inhàbil la data inicialment prevista en el calendari que estableix l'annex d'aquesta Ordre, la subhasta tindrà lloc en la data hàbil immediatament posterior als efectes operatius de valors.

A més, si per alguna circumstància de mercat o per criteris de política financera és aconsellable modificar alguna de les dates esmentades en l'apartat anterior, la subhasta i/o el desemborsament tindran lloc en la data que quedi establerta en la convocatòria de subhasta.

Les condicions particulars i característiques de cada subhasta ordinària seran establertes en la convocatòria corresponent que faci la Direcció General de Política Financera i Assegurances.

9.3 Les subhastes extraordinàries es convocaran mitjançant resolució de la Direcció General de Política Financera i Assegurances, notificada a les entitats col·laboradores, on s'especificaran l'import sol·licitat, la data de subhasta i de posada en circulació, així com els terminis d'amortització i la data d'amortització, entre altres característiques, sens perjudici de la difusió que se li vulgui donar en els mitjans de comunicació.

9.4 Les notificacions es podran fer per fax o qualsevol altre sistema de transmissió...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA