ORDRE SLT/182/2010, de 25 de març, per la qual s'estableixen les tarifes màximes, per a l'any 2010, dels serveis de rehabilitació ambulatòria, rehabilitació domiciliària i logopèdia que contracti el Servei Català de la Salut.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

SLT/182/2010, de 25 de març, per la qual s'estableixen les tarifes màximes, per a l'any 2010, dels serveis de rehabilitació ambulatòria, rehabilitació domiciliària i logopèdia que contracti el Servei Català de la Salut.

L'article 8 del Decret 179/1997, de 22 de juliol, pel qual s'estableixen les modalitats de pagament que regeixen la contractació de serveis sanitaris en l'àmbit del Servei Català de la Salut (DOGC núm. 2445, de 31.7.1997), disposa que el sistema de pagament dels contractes de gestió dels serveis i les activitats complementàries que contracti el Servei Català de la Salut serà determinat per l'establiment d'una tarifa màxima en els plecs de clàusules administratives particulars que en regeixin la contractació i que el preu de contractació serà el que resulti de cadascuna de les adjudicacions.

D'altra banda, l'article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, estableix que correspon al Departament de Salut la competència per aprovar els preus i les tarifes per a la prestació i la concertació de serveis, així com la seva modificació i revisió. En aquest sentit, l'article 8.2 del Decret 345/2001, de 24 de desembre, pel qual es regula l'establiment dels convenis i els contractes de gestió de serveis sanitaris en l'àmbit del Servei Català de la Salut (DOGC núm. 3542, de 28.12.2001), disposa que una ordre de la persona titular del Departament de Salut, dictada a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, ha d'establir les tarifes que han de regir la prestació dels diferents serveis.

Els contractes administratius que el Servei Català de la Salut ha adjudicat per a la gestió dels serveis de rehabilitació ambulatòria, rehabilitació domiciliària i logopèdia estableixen que, en cas de pròrroga, les tarifes es podran actualitzar en el mateix percentatge en què s'incrementin les tarifes màximes que estableixi l'ordre del Departament de Salut. Tanmateix, aquest any no experimenten cap increment, ja que tampoc s'incrementen les tarifes màximes.

Per tot això, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut i d'acord amb el que preveu l'article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

S'estableixen, per a l'any 2010, les tarifes màximes dels serveis de rehabilitació ambulatòria, rehabilitació domiciliària i logopèdia que contracti el Servei Català de la Salut, en la forma i quantia que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA