ORDRE SLT/133/2011, de 8 de juny, per la qual s'estableixen, per a l'any 2011, les tarifes màximes dels tractaments de medicina nuclear.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

SLT/133/2011, de 8 de juny, per la qual s'estableixen, per a l'any 2011, les tarifes màximes dels tractaments de medicina nuclear.

L'article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, estableix que correspon al Departament de Salut la competència per a l'aprovació dels preus i les tarifes per a la prestació i la concertació de serveis, així com la seva modificació i revisió.

Els contractes administratius que el Servei Català de la Salut ha adjudicat per a la gestió dels tractaments de medicina nuclear estableixen que la contraprestació econòmica es podrà actualitzar en el mateix percentatge que s'hagin actualitzat les tarifes establertes per ordre del Departament de Salut.

Per tot això, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut i d'acord amb el que preveu l'article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

S'estableixen, per a l'any 2011, les tarifes màximes dels tractaments de medicina nuclear realitzats pels centres i establiments sanitaris que contracti el Servei Català de la Salut, en la forma i la quantia següents:

 1. Tractaments de patologies tiroïdals.

  1.1. Tractaments d'hipertiroïdisme: 540,35 euros/tractament.

  1.2. Tractaments de càncer de tiroides: 1.239,45 euros/tractament.

 2. Tractaments de sinoviortesis o fibrosis de la sinòvia: 334,46 euros/tractament.

 3. Tractaments de policitèmia vera: 177,86 euros/tractament.

 4. Tractament de tumors neuroendocrins: 1.654,45 euros/tractament (tractament: dosis de fins a 100 mCi de radiofàrmac I-MIBG).

 5. Tractament del dolor ossi metastàsic.

  5.1. Tractament del dolor ossi metastàsic amb Samari Laxidronam: 1.654,45 euros/tractament.

  5.2. Tractament del dolor ossi metastàsic amb clorur d'estronci: 1.654,45 euros/tractament.

  Disposició addicional

  Única

  L'any 2011 les tarifes dels contractes administratius adjudicats pel Servei Català de la Salut per a la gestió dels tractaments de medicina nuclear...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA