ORDRE EDU/54/2010, de 14 de gener, per la qual s'aproven les bases generals per adjudicar una beca de col·laboració en tasques de biblioteconomia i catalogació per al centre documental i biblioteca del Departament d'Educació, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2010.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Educacio
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

EDU/54/2010, de 14 de gener, per la qual s'aproven les bases generals per adjudicar una beca de col·laboració en tasques de biblioteconomia i catalogació per al centre documental i biblioteca del Departament d'Educació, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2010.

El Departament d'Educació disposa d'un centre documental i biblioteca especialitzat en temes educatius que té com a funció donar suport documental als tècnics d'aquest Departament.

Per millorar el servei del centre documental, continuar amb la seva automatització, per dur a terme la incorporació al sistema bibliotecari de Catalunya i al mateix temps fomentar la inserció en la vida laboral dels estudiants de biblioteconomia i documentació dins de l'àmbit de l'educació, el Departament d'Educació té interès en convocar aquestes beques, dins d'un àmbit de concurrència competitiva i publicitat.

Per tot això, d'acord amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Ordeno:

Article 1

Obrir convocatòria pública per adjudicar, l'any 2010, una beca de col·laboració en tasques de biblioteconomia i catalogació per al centre documental i biblioteca del Departament d'Educació, adreçada a diplomats en biblioteconomia i documentació, estudiants que cursin el darrer curs de la diplomatura de biblioteconomia i documentació i estudiants i llicenciats de segon cicle de documentació.

Article 2

Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, les quals consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 3

L'import total màxim d'aquesta beca s'estableix en 9.104,58 euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/480000100/4210 del centre gestor EN01 del pressupost de l'any 2010.

Article 4

Les sol·licituds es poden presentar en el termini de 30 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC. No obstant això, si no es cobreix la beca, es podran obrir nous períodes de sol·licituds.

Article 5

Es delega en el/la director/a de Serveis la resolució d'aquesta convocatòria.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA