ORDRE IRP/36/2010, de 25 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de cinc beques per a la realització de pràctiques de col·laboració en tasques de planificació, avaluació, catalogació i estudi per a les unitats orgàniques de la Secretaria de Relacions Institucionals i Participació i s'obre convocatòria per a l'any 2010.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Interior, Relacions Institucionals i Participacio
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

IRP/36/2010, de 25 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de cinc beques per a la realització de pràctiques de col·laboració en tasques de planificació, avaluació, catalogació i estudi per a les unitats orgàniques de la Secretaria de Relacions Institucionals i Participació i s'obre convocatòria per a l'any 2010.

Mitjançant el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, es va canviar la denominació del Departament de Relacions Institucionals i Participació, que va passar a denominar-se Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, i va agrupar les funcions dels anteriors departaments d'Interior i de Relacions Institucionals i Participació.

A l'article 3.3 del Decret esmentat es determina l'àmbit de competències de la Secretaria de Relacions Institucionals i Participació, que inclou les funcions relacionades amb la coordinació de les relacions amb el Parlament de Catalunya, les relacions institucionals i l'impuls del desenvolupament estatutari, la promoció de la participació social i la recuperació de la memòria històrica, el foment de la pau i els drets humans.

El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació vol potenciar i facilitar la col·laboració de joves estudiants i llicenciats universitaris per tal que l'experiència que assoleixin enriqueixi la seva formació acadèmica a la vegada que adquireixen una experiència pràctica del funcionament de l'Administració i els prepari per al seu exercici professional, mitjançant la realització de pràctiques de col·laboració en diverses tasques pròpies del Departament en les diferents unitats orgàniques que l'integren.

Per tot això, d'acord amb el que preveu el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Vist el que disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb els informes previs de l'Àrea d'Assessorament Jurídic en l'Àmbit de Relacions Institucionals i Participació i de la Intervenció Delegada,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores que figuren a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

Obrir la convocatòria per adjudicar fins a 5 beques per a la realització de pràctiques de col·laboració en tasques de planificació, avaluació, catalogació del fons fotogràfic i documental i elaboració d'estudis i informes per a les unitats orgàniques de la Secretaria de Relacions Institucionals i Participació, adreçada a estudiants de les universitats de Catalunya que estiguin cursant o hagin finalitzat, en els darrers 24 mesos, els estudis de ciències polítiques i de l'administració, sociologia, protocol i relacions institucionals, periodisme, dret o arxivística i gestió de documents o bé que hagin completat qualsevol d'aquestes titulacions i es trobin cursant o hagin completat, en els darrers 24 mesos, estudis de màster o postgrau en qualsevol de les universitats de Catalunya.

Article 3

El termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

Article 4

La concessió d'aquestes beques s'imputa amb càrrec a la partida IT0501D/480000100/1310 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2010, amb un import màxim de 30.000 euros, i resta condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA