ORDRE EDU/67/2009, de 24 de febrer, per la qual es convoquen beques de col·laboració en tasques de formació en la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Educacio
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

EDU/67/2009, de 24 de febrer, per la qual es convoquen beques de col·laboració en tasques de formació en la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

El Departament d'Educació, mitjançant l'Institut Català de les Qualificacions Professionals, desplega el sistema integrat de qualificacions i formació professional, el qual es compon, entre altres instruments, d'un Catàleg de qualificacions professionals i d'un sistema de reconeixement i acreditació de la competència professional.

El Departament d'Educació, mitjançant la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, planifica i organitza la formació professional.

Aquestes funcions generen un ampli i divers ventall de tasques relatives a les qualificacions professionals, el disseny de currículums i la gestió pública, les quals se serveixen del suport de les tecnologies de la informació i la comunicació adients.

En el marc d'aquestes funcions, el Departament d'Educació vol facilitar la col·laboració d'estudiants universitaris i de formació professional, per tal que l'experiència que duguin a terme enriqueixi la seva formació acadèmica, alhora que els dóna una experiència pràctica del funcionament de l'Administració i els prepara per al seu exercici professional.

El Departament d'Educació va començar l'any 2006 a convocar beques anuals de col·laboració a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats. Per a l'any 2009, es disposa de vuit beques, de les quals sis es convoquen i dues s'ofereix de prorrogar-les. Per aquest motiu cal obrir convocatòria pública per adjudicar, per a l'any 2009, les noves beques, oferir la pròrroga de les que escaigui i establir el mecanisme per cobrir les vacants.

Per tot això, d'acord amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Ordeno:

Article 1

1.1 Obrir convocatòria pública per adjudicar sis beques de col·laboració en tasques de formació a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

1.2 Oferir la pròrroga de dues beques de col·laboració en tasques de formació a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats per a tot l'any 2009,

Article 2

Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, les quals consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 3

En els supòsits de revocació o renúncia a una beca de col·laboració, o a la seva pròrroga, es podran adjudicar les beques, dins de l'ordre establert, a les persones que hagin estat designades suplents en la Resolució d'adjudicació.

Article 4

La despesa derivada del lliurament de les beques, per un import màxim de 65.280,00 euros, està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida D/480000100/4250 del centre gestor EN07 del pressupost de l'any 2009.

L'adjudicació de les beques i l'execució de la despesa s'ha de fer durant l'any 2009.

Article 5

Les sol·licituds es podran presentar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC i en el termini de vint dies hàbils. No obstant això, si en el decurs de l'any 2009 es generen vacants, es podran obrir nous períodes de presentació de sol·licituds.

Article 6

Es delega en el director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats la competència per resoldre la convocatòria.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptat de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contencioso-administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes comptat de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 24 de febrer de 2009

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex

Bases generals

.1 Objecte

És l'objecte d'aquestes bases regular la convocatòria pública de sis beques i de l'oferiment de la pròrroga de unes altres dues beques de col·laboració en tasques de formació a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats per a tot l'any 2009.

.2 Finalitat

Les beques de col·laboració tenen per finalitat l'augment de la formació teoricopràctica i la preparació professional de la persona estudiant o titulada...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA