ORDRE ECF/74/2010, d'1 de febrer, per la qual es dóna publicitat a les taxes amb caràcter general dels departaments de la Generalitat de Catalunya i del Departament d'Economia i Finances.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ECF/74/2010, d'1 de febrer, per la qual es dóna publicitat a les taxes amb caràcter general dels departaments de la Generalitat de Catalunya i del Departament d'Economia i Finances.

El règim jurídic de les taxes i els preus públics de la Generalitat de Catalunya és constituït pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, en el qual s'han refós en un únic cos normatiu la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics, així com totes les lleis de pressupostos, de mesures i d'altres que l'han anat modificant.

La disposició addicional tercera del Text refós estableix per als departaments de la Generalitat l'obligació de publicar, mitjançant ordre, la relació de les taxes que gestionen dins el termini de dos mesos a comptar de la data d'entrada en vigor de la llei que les modifiqui, en creï de noves o n'actualitzi els imports; a més, es preveu que aquesta relació ha d'ésser exposada en totes les dependències i oficines del departament corresponent i estar a disposició de les persones contribuents que la sol·licitin.

Enguany, cal tenir en compte que la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per al 2010, ha previst .article 46. que els tipus de quantia fixa de les taxes vigents de la Generalitat són, per a l'any 2010, els mateixos que els vigents l'any 2009, llevat dels de les taxes amb quotes que siguin objecte de modificació per la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives que acompanya la Llei de pressupostos.

Per tot això, i d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Donar publicitat a les taxes amb caràcter general dels departaments de la Generalitat de Catalunya i del Departament d'Economia i Finances, que s'especifiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Barcelona, 1 de febrer de 2010

Antoni Castells

Conseller d'Economia i Finances

Annex

Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

 1. Taxes amb caràcter general dels diversos departaments de la Generalitat

  Taxa pel servei de realització de fotocòpies (article 2.2-4 del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny).

  1. Servei o activitat que merita la taxa: la realització de fotocòpies per part de l'Administració de la Generalitat, quan la prestació d'aquest servei sigui exigida per la utilització necessària dels mitjans materials i personals de l'Administració.

  2. Quota:

  Fotocòpies estàndard, en full DIN A4: 0,05 euros/unitat.

  Fotocòpies en full DIN A3: 0,10 euros/unitat.

  Fotocòpies en full DIN A1: 1,30 euros/unitat.

  Fotocòpies en rotlle: 1,90 euros/unitat.

 2. Departament d'Economia i Finances

  1. Taxa per la venda d'impresos (article 2.3-5 del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny; Ordre de 31 de desembre de 2001, per la qual s'aproven diversos models d'autoliquidació d'impostos gestionats pel Departament d'Economia i Finances i es fixa l'import en euros de la taxa que grava el seu subministrament; Ordre ECF/314/2003, de 25 de juny, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació 620, 627 i 629 de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i es fixa la quota de la taxa que grava el subministrament del model 620 en suport paper; Ordre ECF/108/2004, de 2 d'abril, per la qual s'aproven els models 650, 651, 652, 653 i 660 de l'impost sobre successions i donacions i es fixa la quota de la taxa que en grava el subministrament en suport paper; Ordre ECF/109/2005, de 18 de març, per la qual s'aproven els models 600, 610, 611, 615, 616 i 630, de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i es fixa la quota de la taxa que grava el subministrament del model 600 en suport paper; Ordre ECF/151/2005, de 8 d'abril, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació 623 de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i es modifica l'Ordre ECF/314/2003, de 25 de juny; Ordre ECF/50/2007, de 23 de febrer, per la qual es modifiquen l'Ordre ECF/109/2005, de 18 de març, per la qual s'aproven els models 600, 610, 611, 615, 616 i 630, de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i es fixa la quota de la taxa que grava el subministrament del model 620 en suport paper, i l'Ordre ECF/597/2006, de 28 de desembre, per la qual es determina el contingut de la declaració informativa resum de les escriptures públiques i el procediment per a la seva tramesa telemàtica, i l'Ordre ECF/497/2007, de 21 de desembre, per la qual es desenvolupa l'estructura organitzativa de l'Agència Tributària de Catalunya).

   1. Servei o activitat que merita la taxa...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA