ORDRE BES/233/2002, de 3 de juliol, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de concessió d'ajuts personalitzats a l'allotjament.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar Social
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE BES/233/2002, de 3 de juliol, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de concessió d'ajuts personalitzats a l'allotjament.

Dins del Pla d'actuació e-Europe 2002, de les comunitats europees, la Generalitat de Catalunya va engegar, mitjançant l'Acord de 13 de juliol de 1999, el projecte d'Administració Oberta de Catalunya, amb la finalitat d'apropar els seus serveis al ciutadà mitjançant la utilització de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació.

El Departament de Benestar Social ha anat establint, de manera continuada durant els últims anys, línies d'ajuts a persones amb dificultats econòmiques per fer efectiu el pagament de les rendes o de les quotes d'amortització dels seus habitatges, amb la finalitat de facilitar la seva permanència en el domicili habitual, d'acord amb les competències atribuïdes a la Direcció General de Serveis Comunitaris al Decret 192/1993, de 27 de juliol, de reestructuració del Departament de Benestar Social. Mitjançant aquesta Ordre el Departament de Benestar Social amplia els canals d'informació i prestació del servei d'ajuts personalitzats a l'allotjament, amb la incorporació d'aquest servei a l'Administració Oberta de Catalunya.

Atès el Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions entre els ciutadans i l'Administració de la Generalitat de Catalunya a través d'Internet.

Vist l'informe del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació sobre l'adequació tècnica dels programes i aplicacions, emès en compliment del que estableix l'article 4 del Decret 85/2002, de 19 de febrer, de creació de la Comissió de Coordinació Interdepartamental de Gestió de les Tecnologies de la Informació i Comunicacions i l'informe de l'Assessoria Jurídica del Departament de Benestar Social;

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Aprovació del procediment

S'aprova la tramitació telemàtica del procediment de concessió d'ajuts personalitzats a l'allotjament, que es regeix per la normativa vigent i que s'adapta a les peculiaritats de la prestació de serveis utilitzant tècniques telemàtiques i telefòniques mitjançant el que estableix aquesta Ordre.

Article 2

Presentació de sol·licituds

2.1 Les sol·licituds d'ajuts personalitzats a l'allotjament es poden efectuar pels mitjans telemàtics i telefònics del Portal de l'Administració Oberta de Catalunya (adreça: www.cat365.net).

2.2 Aquestes sol·licituds tenen els mateixos efectes jurídics que les efectuades per la resta dels mitjans admesos en dret.

2.3 La sol·licitud efectuada per mitjans...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA