ORDRE UNI/490/2003, d'11 de desembre, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica dels procediments d'avaluació i acreditació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE UNI/490/2003, d'11 de desembre, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica dels procediments d'avaluació i acreditació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Dins del pla d'actuació e-Europe 2002, de la Comunitat Europea, la Generalitat de Catalunya va endegar, mitjançant l'Acord de 13 de juliol de 1999, el projecte d'Administració Oberta de Catalunya, que té com a finalitat apropar els seus serveis al ciutadà mitjançant la utilització de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

El Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació amplia els canals d'informació i de prestació, amb la incorporació a l'Administració Oberta de Catalunya, dels serveis següents: emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat lector i professorat col·laborador i emissió de l'acreditació de recerca per a professorat agregat i emissió de l'acreditació de recerca avançada per a catedràtics o catedràtiques.

Per aquest motiu, i en aplicació de l'article 11 del Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions amb els ciutadans i l'Administració de la Generalitat mitjançant Internet, amb l'informe previ del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació sobre l'adequació tècnica dels programes i aplicacions, i en compliment del que estableix l'article 4 del Decret 85/2002, de 19 de febrer, de creació de la Comissió de Coordinació Interdepartamental de Gestió de les Tecnologies de la Informació i Comunicacions, amb l'informe de l'Assessoria Jurídica del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació,

Ordeno:

Article 1

Adaptació del procediment

1.1 S'aprova la tramitació telemàtica dels procediments següents:

Emissió de l'informe previ a la selecció per a la contractació de professorat lector.

Emissió de l'informe previ a la selecció per a la contractació de professorat col·laborador.

Emissió de l'acreditació de recerca per a professorat agregat.

Emissió de l'acreditació de recerca avançada per a catedràtic o catedràtica.

1.2 Aquests procediments es regeixen per la normativa vigent i s'adapten a les peculiaritats de la prestació de serveis que utilitzen tècniques telemàtiques mitjançant el que estableix aquesta Ordre.

Article 2

Presentació de sol·licituds

2.1 Les sol·licituds es poden efectuar pels...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA