RESOLUCIÓ GAP/1954/2006, de 8 de juny, per la qual s'aprova el temari de l'oposició per a l'accés al cos d'advocacia de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

GAP/1954/2006, de 8 de juny, per la qual s'aprova el temari de l'oposició per a l'accés al cos d'advocacia de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb l'establert a l'article 36.2 del Decret 57/2002, de 19 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el temari de l'oposició per a l'accés al cos d'advocacia de la Generalitat de Catalunya ha de ser aprovat per resolució del conseller competent en matèria de funció pública, a proposta del director del Gabinet Jurídic, i s'ha de publicar en el DOGC almenys amb sis mesos d'antelació a l'inici del primer exercici de l'oposició.

Vista la proposta del director del Gabinet Jurídic,

Resolc:

Aprovar el temari d'oposició per a l'accés al cos d'advocacia de la Generalitat de Catalunya, que es publica a l'annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 8 de juny de 2006

Xavier Sabaté i Ibarz

Conseller de Governació

i Administracions Públiques

Annex

Temari de l'oposició per a l'accés al cos d'advocacia de la Generalitat de Catalunya

I. Dret civil

Tema 1

El dret civil català: principis que l'inspiren. Fonts del dret català abans de la Compilació de 12 de juliol de 1960. La Compilació del dret civil de Catalunya i les seves modificacions. El Codi de successions, el Codi de família i el Codi patrimonial. El Codi civil de Catalunya. Competències de la Generalitat en matèria civil. Eficàcia del Codi civil espanyol.

Tema 2

Les fonts del dret: enumeració i ordenació jeràrquica de les fonts en el Codi civil i en el dret civil català; en especial, les fonts específiques del dret civil català. La llei: requisits. El costum: classes; prova del costum.

Tema 3

Els principis generals del dret: funcions. La jurisprudència: el seu valor. La doctrina dels autors. Els tractats internacionals. Aplicació de les normes jurídiques. Les llacunes de la llei i l'analogia.

Tema 4

Efectes essencials de les normes. Inexcusabilitat del seu compliment i error de dret. La nul·litat com a sanció general. El frau a la llei: requisits i efectes. Exercici dels drets: els seus límits; doctrina de l'abús del dret. Renúncia dels drets. El poder de disposició i les prohibicions d'alienar.

Tema 5

Límits de l'eficàcia de les normes. Principi i final de la vigència de les normes: la derogació tàcita. Normes de transició. El principi d'irretroactivitat. Principis bàsics de les disposicions transitòries de la Compilació del dret civil català i del Codi civil. Còmput del temps.

Tema 6

La llei en l'espai. El dret internacional privat. Normes generals en la matèria: reciprocitat, l'ordre públic, la remissió i el frau a la llei en el dret internacional privat. Principis i normes en matèria de conflictes de llei. Documents atorgats a l'estranger: la seva eficàcia.

Tema 7

La persona. El naixement de la persona física. Protecció jurídica del qui s'ha concebut. La mort de la persona. Referència als drets de la personalitat. El nom. El domicili. El veïnatge civil: adquisició i pèrdua.

Tema 8

Capacitat jurídica i capacitat d'obrar. Les circumstàncies modificatives de la capacitat; teoria dels estats civils; l'edat; la majoria d'edat; capacitat dels menors d'edat i dels emancipats.

Tema 9

La nacionalitat. Adquisició, conservació, pèrdua i recuperació de la nacionalitat. La doble nacionalitat. Condició jurídica dels estrangers. Referència a l'absència.

Tema 10

Les persones jurídiques; naturalesa i classes. Constitució, capacitat, representació, domicili, nacionalitat i extinció de les persones jurídiques. La persona jurídica tipus associació i la persona jurídica tipus fundació.

Tema 11

Les associacions privades. Adquisició de personalitat jurídica. El Registre d'Associacions. L'associació sense personalitat. Òrgans de l'associació. Els associats. Règim patrimonial de l'associació. Modificació dels estatuts. Agregació i fusió. Dissolució i liquidació. Les fundacions privades. El negoci jurídic fundacional: capacitat; modalitats; efectes; forma. El govern de la fundació: el patronat. Delegació de funcions i apoderaments. L'estatut dels patrons: drets i deures. Presa d'acords del patronat i règim d'impugnació. El règim patrimonial de les fundacions. Modificació d'estatuts. Agregació i fusió. Extinció i liquidació. El Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions: organització; les funcions de publicitat, control i suplència.

Tema 12

Les coses. Classes: béns mobles i immobles; de domini públic i de propietat privada. Parts integrants i pertinences. El patrimoni; tipus.

Tema 13

El fet i l'acte jurídic. El negoci jurídic. Elements essencials. La voluntat; els vicis de la voluntat. La causa; teoria general. La causa en els contractes. Els negocis abstractes. Teoria de l'enriquiment sense causa. Els negocis jurídics anòmals; simulats, indirectes, fiduciaris i fraudulents.

Tema 14

La representació en el negoci jurídic. Representació directa i indirecta. Representació voluntària i legal. El poder irrevocable. El negoci amb un mateix (autocontracte). La subsistència del poder extingit. El contracte de mandat; constitució i efectes; extinció.

Tema 15

Influència del temps en les relacions jurídiques. La prescripció i les seves classes. La prescripció extintiva. La caducitat. La usucapió. Requisits i efectes. Renúncia. Diferències entre el dret català i el dret comú.

Tema 16

El dret real: naturalesa i caràcters. Diferència amb el dret de crèdit. La tipicitat dels drets reals. Drets reals reconeguts a la legislació espanyola. Tipus dubtosos de drets reals. El dret real de domini: extensió i contingut.

Tema 17

Maneres d'adquirir el domini. Teoria del títol i el mode. La tradició. L'ocupació. Protecció del domini; examen especial de l'acció reivindicatòria. Limitacions del domini; les relacions de veïnatge.

Tema 18

L'accessió: fonament; classes. Accessió a béns mobles i immobles. Doctrina dels fruits i figures afins. La comunitat de béns i el condomini. Normes fonamentals del seu règim jurídic.

Tema 19

La propietat intel·lectual: duració i límits. Domini públic. Els drets d'autor. Transmissió de drets. La protecció de la propietat intel·lectual: Registre de la propietat intel·lectual. Referència al règim d'aprofitament per torn.

Tema 20

La possessió; naturalesa jurídica. Fonament i condicions de la protecció possessòria. Classes. La possessió de drets i la possessió civilíssima. Adquisició, conservació, pèrdua i recuperació de la possessió. Efectes de la possessió. La possessió de béns mobles.

Tema 21

L'usdefruit. Naturalesa i caràcter. Constitució. Contingut: drets i obligacions de l'usufructuari. Extinció. Referència als usdefruits especials i als drets d'ús i habitació. Els censos a Catalunya; classes i règim jurídic.

Tema 22

El dret real de servitud. Caràcters i elements. Classes; referència a les servituds personals. Constitució, contingut i extinció. Referència a les servituds legals.

Tema 23

La propietat horitzontal. El dret de superfície. Els drets reals de garantia; formes de garantia real; el dret de retenció i la penyora. La penyora sense desplaçament de possessió.

Tema 24

El matrimoni: requisits, formes de celebració i inscripció. Referència a les unions de fet. Efectes personals del matrimoni. Efectes patrimonials. El règim de béns. Classes.

Tema 25

La filiació; classes. Determinació i efectes de la filiació. Referència a les accions de filiació. Els aliments entre parents. La pàtria potestat. Efectes en relació amb les persones i els béns dels fills. Suspensió, extinció, privació, pròrroga i rehabilitació de la potestat.

Tema 26

La protecció dels menors desemparats; l'acolliment. L'adopció: requisits, constitució, efectes i extinció. La tutela de menors i incapacitats; persones sotmeses a tutela; òrgans tutelars; delació; constitució; exercici i contingut. Altres òrgans de protecció dels menors o incapacitats: el curador, el defensor judicial i el guardador de fet.

Tema 27

La protecció de menors desemparats: el concepte de desemparament i l'adopció de mesures de protecció. Procediment per a la declaració de desemparament i l'adopció de mesures. Recursos contra la declaració de desemparament i l'adopció de mesures. La guarda administrativa de menors. Les mesures d'acolliment. Acolliment simple en família. Acolliment en institució. Acolliment preadoptiu. Les mesures d'atenció a adolescents amb conductes d'alt risc social, en la Llei 8/2002, de 27 de maig. Supòsits en què poden adoptar-se. Procediment per a la seva adopció. Naturalesa de les mesures.

Tema 28

L'activitat mediadora en l'àmbit familiar. Tipus de mediació. Persones que poden intervenir com a mediadors i organització de la mediació. Persones legitimades per demanar la mediació familiar i conflictes en els quals es pot sol·licitar mediació. Règim de la mediació: principis que regeixen l'activitat de mediació, abast de la mediació, desenvolupament i durada. Naturalesa dels acords que s'assoleixen.

Tema 29

La successió mortis causa. L'herència i el dret hereditari. Fases o etapes de l'herència. Obertura i delació. L'herència jacent. Condicions requerides per succeir. Adquisició de l'herència: l'acceptació. Efectes de l'acceptació pura i simple i a benefici de l'inventari. Repudiació de l'herència.

Tema 30

La successió testada. El testament. Capacitat per testar; incapacitats. Solemnitats generals dels testaments. Classes de testaments. La institució d'hereu. La legítima.

Tema 31

La successió intestada. Règim jurídic en el dret català. Referència a la seva regulació en els altres drets espanyols. Els drets de representació i d'acréixer. L'acció de petició d'herència. Els marmessors. Referència a la successió contractual en el dret català.

Tema 32

L'obligació: naturalesa. Elements: subjecte, objecte i vincle. Les fonts de les obligacions. Les obligacions naturals.

Tema 33

Classes d'obligacions pel subjecte i pel vincle: unilaterals i recíproques; mancomunades i solidàries; pures, condicionals i a termini. L'anomenada conditio iuris.

Tema 34

Classes d'obligacions per l'objecte: úniques i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA