ORDRE EMO/47/2011, de 17 de març, d'ampliació dels terminis d'execució i justificació establerts per a l'any 2010 en la convocatòria de l'Ordre TRE/428/2010, de 17 d'agost.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

EMO/47/2011, de 17 de març, d'ampliació dels terminis d'execució i justificació establerts per a l'any 2010 en la convocatòria de l'Ordre TRE/428/2010, de 17 d'agost.

Atesa l'Ordre TRE/428/2010, de 17 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts consistents en préstecs en condicions preferents per finançar projectes d'empreses i de persones emprenedores i treballadores autònomes (Línia Emprenedors), i s'estableix la convocatòria per a l'any 2010 (DOGC núm. 5711, de 9.9.2010);

Atès que els articles 3 i 16 de l'Ordre esmentada estableixen com a termini màxim per executar i justificar les activitats i les inversions realitzades a l'àmbit temporal que es fixa en sis mesos comptats a partir de la data de notificació de la resolució d'atorgament de l'ajut;

Vist que en la tramitació de les sol·licituds presentades a l'empara de la convocatòria per a l'any 2010 establerta a l'Ordre esmentada es posa de manifest que, per circumstàncies extraordinàries no imputables a les persones interessades, s'ha produït un endarreriment anormal en el pagament dels préstecs concedits, la qual cosa ha estat la causa que el període de temps transcorregut entre la data de notificació de la resolució de concessió dels ajuts i la data de l'ingrés efectiu del crèdit dificulti el compliment dels terminis per part de les persones interessades, i conseqüentment l'assoliment dels objectius previstos a la norma citada, es considera necessari, per tant, establir de manera excepcional una ampliació dels terminis esmentats que faciliti la consecució dels objectius fixats a l'Ordre i afavoreixi les iniciatives de les persones emprenedores a l'àmbit territorial de Catalunya;

Vist el que disposa el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Vist l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; a proposta de la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom; amb els informes previs de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, i en ús de les atribucions que em són conferides,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte ampliar excepcionalment, i pel que fa a la convocatòria per a l'any 2010, els terminis establerts als articles 3 i 16 de l'Ordre...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA