ORDRE EMO/269/2013, de 24 d'octubre, de modificació de l'Ordre EMO/314/2012, de 8 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris i s'obre la convocatòria per a l'any 2013.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'eix 1 del Pla de Govern 2013-2016, anomenat Recuperació econòmica i creació d’ocupació, té com a primer objectiu el d’aturar la tendència dels darrers anys en el mercat laboral, frenant la destrucció de llocs de treball i avançant en la creació d’ocupació.

L'eix 2 del Pla, denominat Cohesió social i serveis d’interès públic té com a segon objectiu impulsar la planificació estratègica i la gestió del coneixement i aplicar noves fórmules de gestió en la prestació de serveis vinculats a les polítiques socials amb criteris d’eficiència i d’eficàcia.

L’article 25 de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d'ocupació, anomenat identificació i àmbits de les polítiques actives d’ocupació, estableix la promoció del desenvolupament i l'activitat econòmica territorial: accions i mesures encaminades a la generació d'ocupació, la creació d'activitat empresarial i la dinamització i impuls del desenvolupament econòmic local, i els projectes integrats: accions i mesures que combinin o conjuguin diversos dels àmbits de les polítiques actives d’ocupació, per al conjunt d’accions i mesures que integren les polítiques actives d’ocupació.

El Servei d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu de contribuir a l’equilibri territorial i social del territori català i d’acord amb l' Ordre EMO/314/2012, de 8 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris, i s’obre la convocatòria per a l’any 2012, modificada per l’Ordre EMO/375/2012, de 16 de novembre, considera oportú donar suport a les entitats beneficiàries regulades al article 3 d’aquesta l’Ordre, posant a la seva disposició, mitjançant el Projecte “Treball als barris”, un conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local que deixen a iniciativa de cada municipi el disseny i la planificació sobre quines de les actuacions poden encaixar millor en el seu propi projecte.

En data 14 de març de 2013 es publicà el Decret 138/2013, de 12 de març, de modificació de funcions en els òrgans del Departament d'Empresa i Ocupació que gestionen el Fons Social Europeu, per tal de donar resposta a la necessitat immediata d'implantar les mesures correctives requerides per la Comissió Europea sobre la reorganització dels òrgans de gestió i control dels gestors de fons comunitaris amb l'objectiu de garantir una correcta separació de les funcions dels òrgans relacionats amb la gestió del Fons Social Europeu.

Així mateix, i vist el finançament previst per a les subvencions que s’atorguin en aquesta convocatòria 2013, es fa necessari també introduir altres modificacions per tal de donar compliment als requisits d’informació d’indicadors a l'Ordre EMO/314/2012, de 8 d'octubre.

Vist el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Vistos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa.

Vista l'Ordre TIN/2965/2008, de 14 d’octubre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació de 2007-2013 (BOE núm. 252, de 18.10.2008), modificada per l’Ordre TIN/788/2009, de 25 de març (BOE núm. 79, d’1.04.2009) i per l’Ordre ESS/1337/2013, de 3 de juliol (BOE núm. 167, de 13.07.2013);

Vista la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 (DOGC núm. 6075, de 27.2.2012);

Vist el Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no siguin vigents els del 2013 (DOGC núm. 6283, de 31.12.2012); modificat pel Decret 164/2013, de 14 de maig (DOGC núm. 6377, de 16.5.2013);

Vistos els preceptes legals esmentats, a proposta del director del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb els informes previs de l’Àrea Jurídica de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, havent informat i escoltat prèviament el Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya i de conformitat amb el que disposa l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989), en ús de les facultats que em són atribuïdes.

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte modificar determinats articles de l'Ordre EMO/314/2012, de 8 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als barris i obrir la convocatòria corresponent a l’exercici 2013 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als barris.

Capítol 1

Modificació de l'Ordre EMO/314/2012, de 8 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als barris.

Article 2

Es modifica l’apartat 3 de l’article 6.2 de l’Ordre EMO/314/2012, de 8 d’octubre, que queda redactat de la manera següent:

“Aquestes accions van adreçades a persones inscrites com a demandants d’ocupació i es prioritzaran les actuacions adreçades als col·lectius següents:

  1. Persones en situació de risc d’exclusió social.

  2. Persones en situació d’atur de llarga durada i/o sense prestació.

  3. Joves en situació d’atur i baixa qualificació.

  4. Persones amb discapacitat física, psíquica, mental o sensorial.

  5. Persones en tractament de salut mental.

  6. Dones amb baixa qualificació professional.

  7. Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.

  8. Dones en situació de reincorporació al mercat de treball.

  9. Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.”

Article 3

Es modifica l’apartat 3 de l’article 6.4.1 de l’Ordre EMO/314/2012, de 8 d’octubre, que queda redactat de la manera següent:

“Les accions de formació integrada estan adreçades a persones inscrites com a demandants d’ocupació i es prioritzaran les persones en situació de risc d’exclusió social amb baixa qualificació i/o amb dèficits formatius, com són aquelles persones que no disposen del graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i aquelles que malgrat l’hagin obtingut no hagin continuat amb els estudis postobligatoris. Es prioritzaran les persones pertanyents a col·lectius com joves de 16 a 29 anys, especialment aquells que han abandonat el sistema educatiu, dones en situació de reincorporació al mercat de treball, dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere, persones nouvingudes provinents de països extracomunitaris i d’altres en funció de les característiques del territori objecte d’actuació. Caldrà tenir en compte en el disseny de les accions que la combinació de persones pertanyents a diferents col·lectius pot contribuir a la millora de la seva integració.

Les accions de formació professionalitzadora estan adreçades a persones inscrites com a demandants d’ocupació i es prioritzaran les persones que tinguin uns coneixements bàsics assolits, com son les persones que han superat l’educació secundària obligatòria, o bé cicles formatius de grau mitjà o superior o tenen experiència professional. Es prioritzaran les persones pertanyents a col·lectius com joves de 16 a 29 anys, persones nouvingudes provinents de països extracomunitaris amb experiència laboral, dones en situació de reincorporació al mercat de treball, persones amb necessitat de reciclatge professional i persones treballadores en actiu.“

Article 4

S’afegeix un nou apartat a l’article 6.4.1, programes qualificació professional, de l’Ordre EMO/314/2012, de 8 d’octubre, que queda redactat de la manera següent:

“6.4.1.9 Com a mínim un 75% dels participants en les accions de qualificació professional hauran de continuar el seu itinerari d’inserció sociolaboral mitjançant la seva contractació en el marc dels programes d’experienciació laboral establerts a l’article 6.5 d’aquesta Ordre.”

Article 5

Es modifica el paràgraf sisè de l’article 6.4.2.7 de l'Ordre EMO/314/2012, de 8 d’octubre, que queda redactat de la manera següent:

“Per al càlcul de les subvencions per a la realització d’accions en el marc dels Programes mixtos de formació i treball: cases d’ofici, s’aplicaran els següents coeficients i percentatges:

Cases d'oficis primer semestre segon semestre
Mòdul A coeficient que s'aplica per nombre d'hores i nombre de participants 3,47 euros 3,47 euros
Mòdul B coeficient que s'aplica per nombre d'hores i nombre de participants 1,93 euros 0,97 euros
Mòdul C salaris participants (correspon al 75% del SMI) ------ 18,82 euros/dia
cotització a la seguretat social (inclou contingències comuns i professionals, formació professional i FOGASA) ------ 37,97 euros/mes
Article 6

S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 3 de l’article 6.6.1 de l’Ordre EMO/314/2012, de 8 d’octubre, que queda redactat de la manera següent:

“Les persones contractades com personal directiu o tècnic del projecte han d’estar inscrites com a demandants d’ocupació, si més no amb caràcter previ a la seva contractació.”

Article 7

S’afegeix un nou apartat al final de l’article 6 de l’Ordre EMO/314/2012, de 8 d’octubre, que queda redactat de la manera...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA