DECRET 359/2002, de 24 de desembre, pel qual l'Institut de Cibernètica es transforma en institut universitari de recerca sota la titularitat exclusiva de la Universitat Politècnica de Catalunya i passa a denominar-se Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la InformaciÛ de la Generalitat de Catalunya.

DECRET 359/2002, de 24 de desembre, pel qual l'Institut de CibernËtica es transforma en institut universitari de recerca sota la titularitat exclusiva de la Universitat PolitËcnica de Catalunya i passa a denominar-se Institut d'OrganitzaciÛ i Control de Sistemes Industrials.

L'Institut de CibernËtica es va crear l'1 de setembre de 1975 sota la titularitat de la Universitat PolitËcnica de Catalunya. El Decret 71/1990, de 20 de marÁ, va aprovar la transformaciÛ d'aquest Institut en institut universitari de titularitat mixta entre la Universitat PolitËcnica de Catalunya i el Consell Superior d'Investigacions CientÌfiques.

La Junta de Govern del Consell Superior d'Investigacions CientÌfiques ha denunciat el conveni que regulava la titularitat mixta de l'Institut de CibernËtica, i la Junta de Govern i el Consell Social de la Universitat PolitËcnica de Catalunya han informat favorablement la seva transformaciÛ en un institut universitari de recerca propi d'aquesta Universitat i sota la seva exclusiva titularitat.

Per tot aixÚ, la Universitat PolitËcnica de Catalunya ha sol-licitat al Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la InformaciÛ la transformaciÛ de l'Institut de CibernËtica en institut universitari de recerca propi d'aquesta Universitat amb el nom d'Institut d'OrganitzaciÛ i Control de Sistemes Industrials.

De conformitat amb la sol-licitud esmentada, d'acord amb el que estableix l'article 10 de la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i l'article 12 de la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinaciÛ universit‡ria i de creaciÛ de consells socials, a proposta del conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la InformaciÛ, i amb l'acord previ del Govern,

Decreto:

Article 1

Es transforma l'Institut de CibernËtica en institut universitari de recerca propi de la Universitat PolitËcnica de Catalunya, sota la titularitat exclusiva d'aquesta Universitat.

Article 2

L'Institut de CibernËtica de la Universitat PolitËcnica de Catalunya passa a denominar-se Institut d'OrganitzaciÛ i Control de Sistemes Industrials de la mateixa Universitat.

Article 3

L'Institut d'OrganitzaciÛ i Control de Sistemes Industrials es...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA