ORDRE ECF/420/2002, de 19 de desembre, per la qual s'estableixen procediments de negociació dels valors de renda fixa emesos per fons de titulització d'actius que cotitzin exclusivament a la Borsa de Valors de Barcelona.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE ECF/420/2002, de 19 de desembre, per la qual s'estableixen procediments de negociació dels valors de renda fixa emesos per fons de titulització d'actius que cotitzin exclusivament a la Borsa de Valors de Barcelona.

En l'Ordre del Departament d'Economia i Finances de 5 de maig de 2000 es va establir el règim d'admissió, suspensió i exclusió de valors que cotitzin exclusivament a la Borsa de Valors de Barcelona, a l'empara de les competències que sobre centres de contractació estableix l'article 9.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, que el Tribunal Constitucional va confirmar en la Sentencia 133/1997 i va recollir la Llei 37/1998, de 16 de novembre, de reforma de mercat de valors.

Els valors que cotitzen en els mercats, entre els quals es troben els valors de renda fixa, han de tenir uns instruments de negociació adequats a les exigències d'agilitat i seguretat que demanda el mercat. En aquest sentit, doncs, cal anar dotant-los dels procediments de negociació ajustats a aquesta exigència i necessitat, per poder configurar un mercat atractiu i útil, tant a operadors com a inversors.

La present norma permet aplicar els mateixos procediments de contractació, liquidació i registre comptable que s'apliquen al Mercat del Deute Públic de Catalunya, als valors de renda fixa emesos per fons de titulització d'actius, que cotitzin exclusivament a la Borsa de Valors de Barcelona.

Per tot l'anterior i en ús de les facultats que em són atribuïdes,

Ordeno:

-1 Autoritzar, amb efectes del dia 19 de desembre de 2002, la Societat Rectora de la Borsa de Valors de Barcelona per tal que les normes i els procediments de contractació, liquidació i registre comptable, en anotacions en compte, que actualment ja s'apliquen al...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA