ACORD GOV/158/2013, de 12 de novembre, d'establiment d'una moratòria en l'admissió a tràmit de les sol·licituds corresponents a les infraestructures de gestió de residus relatives a dipòsits controlats de classe II en el marc del Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Acord
 
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 16/2010, de 16 de febrer, va aprovar el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals amb l’objectiu de determinar i, si escau, localitzar les instal·lacions de gestió de residus municipals que havien de donar servei als diferents àmbits territorials de Catalunya per tal de garantir el compliment dels objectius de reciclatge i valorització del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya, tot determinant les dades tècniques i de capacitat de cadascuna de les instal·lacions previstes a fi i efecte d’ajustar-se a les necessitats de la població i de les activitats de l’àmbit territorial en qüestió, d’acord amb el que estableix l’article 18 de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial.

Per l’Acord GOV/105/2012, de 23 d’octubre, es va formular la modificació del Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals i es va establir que, des de l’endemà de la publicació de l’Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , el 25 d’octubre de 2012, fins a l’aprovació de la modificació del Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals, l’Agència de Residus de Catalunya no admetria a tràmit les sol·licituds que tinguessin per objecte la nova construcció o l’ampliació d’infraestructures de gestió de residus relatives a dipòsits controlats de classe II, i es va delimitar el termini d’aquesta moratòria en un màxim d’un any a comptar de l’endemà d’aquesta publicació.

Aquest Pla territorial sectorial ha de cobrir la planificació del període 2013-2020, en consonància amb el Programa general de gestió de residus de Catalunya que es troba actualment en fase de tramitació i suposa el relleu i la reformulació de l’anterior Pla, aprovat mitjançant el Decret 16/2010, de 16 de febrer, alhora que constitueix una eina de desplegament del Pla territorial general de Catalunya, amb l’objectiu de racionalitzar la planificació territorial de les instal·lacions de gestió de residus municipals existents i de les noves instal·lacions, amb la finalitat d’assolir la màxima autosuficiència de gestió en totes les zones del territori de Catalunya, tenint en compte les necessitats, els recursos i els dèficits existents en cadascuna d’aquestes zones.

Amb aquest Pla el Govern de Catalunya coadjuva en el compliment dels principis de proximitat i autosuficiència i en la racionalització de la despesa pública en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA