LLEI 26/1991, de 13 de desembre, de transferència de competències de les diputacions provincials a la Generalitat de Catalunya i als consells comarcals en matèria de serveis i assistència social.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

L'article 9.25 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat competència exclusiva en matèria d'assistència social. El procés per a fer efectiva aquesta disposició estatutària passa per la redefinició de competències de les administracions que, com la provincial, n'exercien en matèria d'assistència social.

El text articulat i refós de les lleis de bases de règim local del 1955 atorgava a les diputacions provincials competències en matèria d'assistència social. Les diputacions exerceixen aquestes competències de conformitat amb el que estableix la Disposició Transitòria Segona de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. Tanmateix, aquesta Llei i la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, del 1987, estableixen que les competències de les diputacions provincials seran aquelles que sota aquest concepte els atribueixin les lleis de l'Estat i de les comunitats autònomes en els diferents sectors de l'acció pública i, en tot cas, les d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. La Disposició Transitòria de la Llei 26/1985, de Serveis Socials, disposa que les diputacions provincials catalanes continuaran exercint les competències que ja tenien atribuïdes en matèria de serveis socials, adaptant-les a les prescripcions de la Llei.

La Llei 5/1987, del 4 d'abril, del Règim Provisional de les Competències de les Diputacions Provincials, estableix que la distribució d'aquelles competències entre les comarques i la Generalitat s'haurà de fer mitjançant les lleis del Parlament de Catalunya, respectant el nucli essencial de l'autonomia provincial i tenint en compte els principis de desconcentració i descentralització.

La Llei 26/1985, de Serveis Socials, anterior a l'esmentada Llei 5/1987 i a la Llei 6/1987, sobre l'Organització Comarcal de Catalunya, ja preveu la distribució territorial de les competències que regula i, fent referència a les entitats territorials en què s'estructuri la Generalitat, fa una assignació de competències sens perjudici de les que posteriorment puguin ser desconcentrades o delegades, posposant al fet que s'hagi legislat específicament sobre administració territorial de Catalunya la definició del contingut competencial de les diputacions provincials.

La present Llei ve, doncs, a completar la Llei 26/1985, de Serveis Socials, la qual estableix un sistema que es caracteritza per una concepció global i integral d'aquests serveis, amb l'objectiu de constituir un tot funcional ben coordinat i corregir la dispersió de forces que hi havia en aquest camp, per superar així antigues concepcions basades en la idea de beneficència.

Aquesta Llei respon a la necessitat de completar la legislació sectorial i, al mateix temps, inicia un procediment que culminarà en l'acord que s'adopti en el si de la Comissió Mixta determinada per la Llei 5/1987.

Article únic

-1 L'Administració de la Generalitat i els consells comarcals assumeixen, en virtut d'aquesta Llei i d'acord amb la Llei 26/1985, del 27 de desembre, les competències exercides per les diputacions provincials en matèria de serveis i assistència socials, sens perjudici de les competències d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica que corresponen a les diputacions d'acord amb la legislació vigent.

-2 Aquesta atribució de competències comporta el traspàs dels mitjans materials i personals afectes a la prestació dels serveis, i també dels corresponents recursos econòmics, d'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei 5/1987, del 4 d'abril, del Règim Provisional de les Competències de les Diputacions Provincials.

-3 L'efectivitat de la transferència establerta en aquest article queda supeditada a la finalització del procediment regulat a l'article 5 de l'esmentada Llei 5/1987. En tot cas, la proposta de la Comissió Mixta ha de preveure la distribució concreta dels mitjans materials, personals i recursos econòmics esmentats en l'apartat anterior entre la Generalitat i els consells comarcals corresponents.

-4 Al personal afectat per aquestes transferències, li és d'aplicació el que disposa l'article 308 de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Disposició addicional Corresponen als consells comarcals les competències establertes a l'article 10 de la Llei 26/1985, del 27 de desembre.

Disposició derogatòria Es deroga la Disposició Transitòria de la Llei 26/1985, del 27 de desembre.

Disposició final Es faculten el Govern i el Conseller de Benestar Social perquè dictin les disposicions necessàries per al desplegament d'aquesta Llei. Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 13 de desembre de 1991

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Comas i Baldellou Conseller de Benestar Social