DECRET 352/2002, de 24 de desembre, de transferència de competències de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau d'Aran en matèria de símbols dels ens locals.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Consorci Català de Promoció Exterior de la Cultura
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 352/2002, de 24 de desembre, de transferËncia de competËncies de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau d'Aran en matËria de sÌmbols dels ens locals.

La Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el rËgim especial d'Era Val d'Aran, estableix a l'article 20.3 que la Generalitat de Catalunya ha de cedir al Conselh Generau d'Aran competËncies i serveis sobre diverses matËries, entre les quals figuren la cultura i la protecciÛ, conservaciÛ i administraciÛ del seu patrimoni histÚric i artÌstic.

Els sÌmbols representatius dels ens locals constitueixen una de les manifestacions de la identitat i la cultura d'un poble, l'origen dels quals es troba en la necessitat dels pobles de distingir-se amb un senyal propi.

De conformitat amb el que estableix la disposiciÛ addicional segona de la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el rËgim especial d'Era Val d'Aran, el Conselh Generau d'Aran ha sol-licitat a la Generalitat de Catalunya la transferËncia de competËncies en matËria d'oficialitzaciÛ dels sÌmbols dels ens locals.

El Ple de la ComissiÛ Govern de la Generalitat-Conselh Generau d'Aran, en data 11 de desembre de 2002, ha adoptat un acord sobre el trasp‡s de competËncies en matËria de sÌmbols dels ens locals.

A proposta del conseller de GovernaciÛ i Relacions Institucionals i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

S'aprova l'acord de transferËncia de competËncies de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau d'Aran en matËria de sÌmbols dels ens locals, adoptat pel Ple de la ComissiÛ Govern de la Generalitat-Conselh Generau d'Aran en la sessiÛ d'11 de desembre de 2002.

Article 2

2.1 Es traspassen al Conselh Generau d'Aran les competËncies que corresponen al Govern de la Generalitat en relaciÛ amb l'oficialitzaciÛ dels sÌmbols dels ens locals del seu ‡mbit territorial d'acord amb el que preveu la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de rËgim local de Catalunya i el Decret 263/1991, de 25 de novembre, d'aprovaciÛ del Reglament dels sÌmbols dels ens locals de Catalunya.

2.2 En relaciÛ amb les competËncies traspassades correspon al Conselh Generau d'Aran l'exercici de les funcions seg¸ents:

  1. Donar assistËncia als ens locals per a l'elaboraciÛ dels projectes d'escut i de bandera.

  2. Emetre informe sobre els expedients d'adopciÛ, rehabilitaciÛ, modificaciÛ o canvi dels sÌmbols dels ens locals d'Era Val d'Aran.

  3. Sol-licitar, prËviament a l'aprovaciÛ definitiva, el dictamen d'una instituciÛ o persona de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA