ORDRE ARP/287/2005, de 15 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la transformació en regadiu i la millora de regadius, i es convoquen els corresponents a l'any 2005.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ARP/287/2005, de 15 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la transformació en regadiu i la millora de regadius, i es convoquen els corresponents a l'any 2005.

En l'actualitat hi ha zones de regadiu que es van posar en servei fa més de vint-i-cinc anys. Aquestes zones tenen sistemes de reg amb una infraestructura obsoleta que provoquen un consum excessiu d'aigua, així com grans despeses d'explotació. Paral·lelament aquestes instal·lacions fan que el regant depengui totalment de les disponibilitats hídriques del moment i no pugui fer front a períodes de sequera. Això fa que calgui modernitzar les instal·lacions i aplicar noves tecnologies que augmentin l'eficiència del transport, la distribució i l'aplicació del reg als conreus i l'emmagatzematge d'aigua i, en conseqüència, l'estalvi d'un bé públic tan escàs. D'aquesta manera es busca poder fer front amb garanties a la manca d'aigua, millorar les dotacions dels regadius actualment infradotats i ampliar àrees regades.

D'altra banda, una de les mesures que contribueix més al desenvolupament agrari és la transformació del secà en regadiu, sobretot en zones d'agricultura mediterrània on la pluviometria és molt variable i no permet aconseguir una regularitat en les produccions agràries, ni pot adaptar les produccions a les demandes del mercat, pel que fa a la qualitat i a la flexibilitat davant variacions de la demanda.

Un aspecte important és la possibilitat de l'aprofitament de l'aigua regenerada, amb garanties de qualitat, que procedeix de depuradores amb els beneficis mediambientals que això comporta.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca té adjudicades les competències en matèria de reforma i desenvolupament agrari pel Decret 167/1986, de 5 de juny, pel qual s'assignen al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca els serveis transferits a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 968/1986, de 25 d'abril, en matèria de reforma i desenvolupament agrari (DOGC núm. 705, de 25.6.1986).

Valorada la conveniència de fomentar la millora de regadius existents i la transformació en regadiu de zones de secà, i en ús de les competències que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a la transformació en regadiu i la millora de regadius, les quals es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts destinats a la millora de regadius i la transformació en regadiu, d'acord amb les bases reguladores que s'aproven a l'article 1.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds és de tres mesos, comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

2.3 Els ajuts que estableix aquesta Ordre seran a càrrec de la partida pressupostària número AG02 D/784170000/5221 dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de l'exercici 2005, dotada amb un import de 500.000 euros.

Disposició derogatòria

Es deroguen les disposicions següents:

Ordre de 13 de març de 2001, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la transformació en regadiu i la millora de regadius, i es convoquen els corresponents a l'any 2001 (DOGC núm. 3353, de 22.3.2001).

Ordre de 29 d'octubre de 2001, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts a la transformació en regadiu i la millora de regadius, i es convoquen els corresponents a l'any 2002 (DOGC núm. 3505, de 2.11.2001).

Ordre de 14 de desembre de 2001, que modifica l'Ordre de 13 de març de 2001, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la transformació en regadiu i la millora de regadius, i es convoquen els corresponents a l'any 2001 (DOGC núm. 3542, de 28.12.2001).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 15 de juny de 2005

Antoni Siurana i Zaragoza

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Annex

.1 Règim jurídic

El règim jurídic aplicable als ajuts que regulen aquestes bases l'integren la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones (BOE núm. 276, de 18.11.2003); el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002); l'Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts i de subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997); la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), així com el que disposin les corresponents lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

.2 Objecte dels ajuts

2.1 S'estableix una...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA