ORDRE ARP/57/2006, de 23 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre ARP/287/2005, de 15 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la transformació en regadiu i la millora de regadius, i es convoquen els corresponents a l'any 2005.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ARP/57/2006, de 23 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre ARP/287/2005, de 15 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la transformació en regadiu i la millora de regadius, i es convoquen els corresponents a l'any 2005.

Mitjançant l'Ordre ARP/287/2005, de 15 de juny (DOGC núm. 4414, de 28.6.2005), s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la transformació en regadiu i la millora de regadius, i es convoquen els corresponents a l'any 2005, dotada amb un import de 500.000 euros.

La major part dels projectes finançats són inversions que s'allarguen més enllà d'un any pressupostari, i atès el volum de sol·licituds presentades i la voluntat de facilitar que se'n puguin beneficiar el major nombre de sol·licitants possible, s'ha valorat la conveniència d'ampliar la dotació pressupostària inicialment prevista.

D'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

S'afegeix un nou paràgraf a l'article 2.3 de l'Ordre ARP/287/2005, de 15 de juny, el qual queda redactat de la manera següent:

"Pel que fa als exercicis 2006 i 2007, els...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA