REIAL DECRET 2034/2009, de 30 de desembre, sobre traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions de l'Administració General de l'Estat corresponents al servei de transport de viatgers per ferrocarril de rodalies.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Reial Decret
 
ÍNDICE
CONTENIDO

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

REIAL DECRET

2034/2009, de 30 de desembre, sobre traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions de l'Administració General de l'Estat corresponents al servei de transport de viatgers per ferrocarril de rodalies.

La Constitució espanyola a l'article 149.1.21 atribueix a l'Estat la competència exclusiva en matèria de ferrocarrils i transports terrestres que transcorrin pel territori de més d'una comunitat autònoma. Així mateix, l'article 149.1.24 de la Constitució reserva a l'Estat la competència exclusiva sobre les obres públiques d'interès general o aquelles la realització de les quals afecti més d'una comunitat autònoma.

Per la seva banda, l'Estatut d'autonomia de Catalunya, reformat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, estableix a l'article 169.1 que correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre els transports terrestres de viatgers i mercaderies per carretera, ferrocarril i cable que transcorrin íntegrament pel territori de Catalunya, amb independència de la titularitat de la infraestructura. Aquesta competència inclou, en tot cas, la regulació, la planificació, la gestió, la coordinació i la inspecció dels serveis i de les activitats, així com la potestat tarifària.

Així mateix, l'Estatut d'autonomia, a l'article 140, determina les infraestructures de transport de competència exclusiva de la Generalitat, estableix que aquesta participa als organismes d'àmbit supraautonòmic que exerceixin funcions sobre les infraestructures de transport de Catalunya que són de titularitat estatal, així com en la planificació i la gestió de les infraestructures ferroviàries de titularitat estatal, d'acord amb el que estableix la normativa estatal, i assenyala que la qualificació d'interès general de les infraestructures de transport situades a Catalunya requereix l'informe previ de la Generalitat, que pot participar en la seva gestió, o assumir-la, d'acord amb el que estableixin les lleis.

La Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, estableix els principis d'organització i funcionament dels transports en l'àmbit de competència de l'Estat i la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del sector ferroviari, estableix la separació de les activitats d'administració de la infraestructura i d'explotació dels serveis, així com la progressiva obertura del transport ferroviari a la competència.

Per part seva, la Llei catalana 4/2006, de 31 de març, ferroviària, estableix a l'article 4 que el sistema ferroviari de Catalunya està configurat, entre d'altres, pels serveis que circulen per les infraestructures ferroviàries de titularitat de l'Administració General de l'Estat o de les entitats públiques adscrites, si els serveis de transport tenen l'origen i la destinació en el territori de Catalunya, encara que circulin per vies connectades a la xarxa general de l'Estat.

L'acord de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat de 21 de juliol de 2009, en relació amb l'assumpció per la Generalitat de Catalunya dels serveis de viatgers de rodalies de Barcelona, estableix que la Generalitat se subrogarà en la posició de l'Administració General de l'Estat en el Contracte-Programa que té subscrit amb RENFE-Operadora, i remet a un conveni entre la Generalitat de Catalunya, com a nova autoritat ferroviària en la prestació del servei de rodalies a Catalunya, i RENFE-Operadora l'establiment i la concreció de les condicions de gestió i prestació dels serveis. Aquest acord s'articula a través dels següents instruments:

En primer lloc, l'Acord per a la subrogació de la Generalitat de Catalunya en la posició de l'Administració General de l'Estat en el Contracte-Programa 2006-2010 entre l'Administració General de l'Estat i RENFE-Operadora en allò que fa referència als serveis de rodalies de Barcelona i, relacionat amb aquest, l'Acord de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals de 22 de desembre de 2009, de valoració dels serveis de transport de viatgers per ferrocarril de rodalies prestats per RENFE-Operadora a Barcelona.

Així mateix, l'Acord esmentat s'instrumenta mitjançant el Conveni entre la Generalitat de Catalunya i RENFE-Operadora en el qual s'estableix i concreta la direcció i gestió de la prestació del servei de rodalies a Barcelona, l'Acord per a la utilització de la capacitat de la infraestructura ferroviària de rodalies de Barcelona entre el Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya i l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF) i, finalment, per mitjà d'aquest acord de traspàs de funcions de l'Administració General de l'Estat corresponents al servei de transport de viatgers per ferrocarril de rodalies.

En relació únicament amb aquest darrer, el Reial decret 1666/1980, de 31 de juliol, determina les normes i el procediment a què s'han d'ajustar els traspassos de funcions i serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya.

De conformitat amb el que disposa el Reial decret esmentat, que també regula el funcionament de la Comissió Mixta de Transferències prevista a la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aquesta Comissió ha adoptat, a la reunió de 29 de desembre de 2009, l'oportú acord sobre traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions de l'Administració General de l'Estat corresponents al servei de transport de viatgers per ferrocarril de rodalies, en els termes que s'especifiquen en el mateix acord, i sens perjudici de les actuacions que es desenvolupin per al traspàs de la resta de serveis ferroviaris de competència de la Generalitat.

En virtut d'això, en compliment del que estableix la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a proposta del vicepresident tercer del Govern i ministre de Política Territorial, i prèvia deliberació del Consell de Ministres a la reunió de 30 de desembre de 2009,

Disposo:

Article 1

S'aprova l'Acord de la Comissió Mixta prevista a la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, de 29 de desembre de 2009, pel qual es traspassen a la Generalitat de Catalunya les funcions de l'Administració General de l.Estat corresponents al servei de transport de viatgers per ferrocarril de rodalies.

Article 2

En conseqüència, queden traspassades a la Generalitat de Catalunya les funcions corresponents en el termes que resultin del mateix acord.

Article 3

El traspàs a què es refereix aquest Reial decret tindrà efectivitat a partir del dia assenyalat a l'Acord de la Comissió Mixta esmentada, sens perjudici que el Ministeri de Foment produeixi fins aleshores, si s'escau, els actes administratius necessaris per al manteniment dels serveis en el mateix règim i nivell de funcionament que tinguessin en el moment de l'adopció de l'Acord.

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquest Reial decret es publicarà simultàniament al Boletín Oficial del Estado i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació.

Madrid, 30 de desembre de 2009

Juan Carlos R.

Manuel Chaves González

Vicepresident tercer del Govern i ministre de Política Territorial

Annex

La senyora Pilar Andrés Vitoria i el senyor Xavier Bernadí i Gil, secretaris de la Comissió Mixta de Transferències que preveu la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya,

Certifiquen:

Que en el ple de la Comissió Mixta de Transferències, celebrat el 29 de desembre de 2009, s'ha adoptat un acord de traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions de l'Administració General de l'Estat corresponents al servei de transport de viatgers per ferrocarril de rodalies, en els termes que a continuació s'expressen:

A) Normes constitucionals, estatutàries i legals en què s'empara el traspàs

La Constitució espanyola a l'article 149.1.21 atribueix a l'Estat la competència exclusiva en matèria de ferrocarrils i transports terrestres que transcorrin pel territori de més d'una comunitat autònoma. Així mateix, l'article 149.1.24 de la Constitució reserva a l'Estat la competència exclusiva sobre les obres públiques d'interès general o la realització de les quals afecti més d'una comunitat autònoma.

Per la seva banda, l'Estatut d'autonomia de Catalunya, reformat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, estableix al seu article 169.1 que correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre els transports terrestres de viatgers i mercaderies per carretera, ferrocarril i cable que transcorrin íntegrament pel territori de Catalunya, amb independència de la titularitat de la infraestructura. Aquesta competència inclou en tot cas la regulació, la planificació, la gestió, la coordinació i la inspecció dels serveis i de les activitats, així com la potestat tarifària.

Així mateix, l'Estatut d'autonomia, al seu article 140, determina les infraestructures de transport de competència exclusiva de la Generalitat, estableix que la Generalitat participa en els organismes d'àmbit supraautonòmic que exerceixin funcions sobre les infraestructures de transport de Catalunya que són de titularitat estatal, així com en la planificació i la gestió de les infraestructures ferroviàries de titularitat estatal, d'acord amb el que estableixi la normativa estatal, i assenyala que la qualificació d'interès general de les infraestructures de transport situades a Catalunya requereix l'informe previ de la Generalitat, que pot participar en la seva gestió, o assumir-la, d'acord amb el que estableixin les lleis.

La Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, estableix els principis d'organització i funcionament dels transports en l'àmbit de competència de l'Estat i la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del sector ferroviari, estableix la separació de les activitats d'administració de la infraestructura i d'explotació dels serveis, així com la progressiva obertura del transport ferroviari a la competència.

Per la seva banda, la Llei catalana 4/2006, de 31 de març, ferroviària, estableix a l'article 4 que el sistema ferroviari de Catalunya està configurat, entre d'altres, pels serveis que circulen per les infraestructures ferroviàries de titularitat de l'Administració General de l'Estat o de les entitats públiques adscrites, si els serveis de transport tenen l'origen i la destinació en el territori de Catalunya, encara que circulin per vies connectades a la xarxa general de l'Estat.

La disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i el Reial decret 1666/1980, de 31 de juliol, estableixen les normes que regulen la forma i les condicions a què s'han d'ajustar els traspassos de funcions i de serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya.

Finalment, l'article 210.2.f) de l'Estatut d'autonomia esmentat estableix que correspon a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat acordar la valoració dels traspassos de serveis de l'Estat a la Generalitat.

Sobre la base d'aquestes previsions constitucionals, estatutàries i legals cal formalitzar l'acord de traspàs de funcions de l'Administració General de l'Estat a la Generalitat de Catalunya corresponents al servei de transport de viatgers per ferrocarril de rodalies, en els termes que s'especifiquen en aquest acord.

B) Funcions que assumeix la Generalitat de Catalunya

 1.  La Generalitat de Catalunya assumeix l'exercici del conjunt de les funcions i els serveis de l'Administració General de l'Estat en relació amb el servei de transport de viatgers per ferrocarril de rodalies.

 2.  Les funcions que assumeix la Generalitat de Catalunya comprenen la regulació, la planificació, la gestió, la coordinació i la inspecció d'aquest servei, així com la potestat tarifària sobre aquest servei, i, en particular, les funcions següents:

  a) La regulació i l'ordenació del servei, incloses la determinació de la seva naturalesa jurídica i forma de gestió i, si s'escau, la fixació del règim de compensacions per les obligacions de servei públic que s'imposin a les empreses operadores.

  b) La determinació dels nivells de qualitat que han de complir les empreses ferroviàries en la prestació dels serveis que tenen encomanats.

  c) L'aprovació prèvia dels contractes tipus de transport proposats per les empreses de transport ferroviari que afectin els usuaris del servei.

  d) La determinació dels drets i els deures de les persones usuàries, l'autorització de les condicions de contractació i utilització del servei i l'establiment dels procediments de reclamació, així com la regulació i la gestió del llibres de reclamacions.

  e) La determinació de les facultats del personal de les empreses ferroviàries per a l'exercici de les funcions inspectores que se'ls atribueixin.

  f) La planificació del servei en els termes de l'oferta ferroviària i de la seva gestió.

  g) La formalització dels contractes de gestió i, si s'escau, contractes programa amb les empreses operadores, el seguiment de les obligacions previstes en aquests i l'adopció de les mesures correctores corresponents.

  h) La fixació dels serveis mínims a establir en cas de conflicte col·lectiu en qualsevol empresa de transport ferroviari.

  i) L'aplicació del règim sancionador per infraccions a la normativa reguladora del servei i l'adopció de les mesures necessàries per assegurar la correcta utilització dels títols de transport i evitar el frau.

  j) La coordinació dels serveis ferroviaris de rodalies amb els restants serveis de transport de competència de la Generalitat de Catalunya, i si s'escau, d'altres administracions públiques de Catalunya, les funcions inherents a la intermodalitat d'aquests serveis i l'impuls de les mesures de cooperació que s'entenguin necessàries.

  k) La inspecció del servei ferroviari i dels mitjans tècnics i de material mòbil amb què es presten en els aspectes vinculats a aquest servei.

  l) Les actuacions encaminades a verificar el compliment de les condicions de contractació i utilització del servei i el respecte al règim de drets i deures de les persones usuàries.

  m) La determinació de les tarifes i els preus aplicables al servei, així com la articulació de les fórmules d'adhesió als sistemes tarifaris integrats i l'aplicació de les bonificacions establertes respecte a determinats col·lectius d'usuaris.

  C) Funcions que es reserva l'Administració General de l'Estat

  L'Administració General de l'Estat es reserva les funcions corresponents a l'exercici de les competències que li corresponen d'acord amb l'ordenament jurídic, en particular les que afecten a la infraestructura de la xarxa ferroviària d'interès general, la llicència d'empresa ferroviària, la regulació de la formació obligatòria i habilitacions del personal, així com l'expedició de títols, i la seguretat de la circulació ferroviària, incloent-hi tant la regulació com les funcions executives corresponents, així com l'establiment de les taxes o cànons aplicables.

  D) Fórmules institucionals de cooperació

 3.  Als efectes d'assegurar la necessària coordinació dels òrgans competents de l'Administració General de l'Estat amb els de la Generalitat de Catalunya, ambdues administracions formalitzaran convenis de col·laboració que facilitin la cooperació i l'actuació conjunta en la prestació dels serveis ferroviaris de transport de viatgers de rodalies en les matèries que resulti convenient i, en tot cas, pel que fa referència a la utilització de les infraestructures, la formació del personal ferroviari, la inspecció, la investigació d'accidents i la prestació d'altres serveis addicionals, complementaris i auxiliars.

 4.  La necessària coordinació entre l'administració de la infraestructura ferroviària i la prestació dels serveis ferroviaris es plasmarà en l'Acord entre el Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya i l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF) per a la utilització de la capacitat de la infraestructura ferroviària de rodalies de Barcelona.

  E) Documentació i expedients de les funcions que es traspassen

  El lliurament de la documentació i els expedients de les funcions traspassades es formalitzarà en el termini de 3 mesos, a partir de l'entrada en vigor del Reial decret pel qual s'aprovi aquest Acord.

  F) Valoració de les càrregues financeres de les funcions que es traspassen a la Generalitat de Catalunya

  De conformitat amb el que estableix l'article 210.2.f) de l'Estatut d'autonomia i el Reglament de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat, el 28 de desembre de 2009 la Subcomissió creada per acordar la valoració dels mitjans traspassats a la Comunitat, ha aprovat l'acord següent:

  Les funcions objecte de valoració que es traspassen a la Generalitat de Catalunya es duen a terme per RENFE-Operadora en el marc de l'actual Contracte programa entre l'Administració General de l'Estat i Renfe-Operadora. En conseqüència, no s'inclou valoració econòmica del cost efectiu de les funcions esmentades, atès que està incorporat en el Contracte programa esmentat. En cas que a la finalització del Contracte programa vigent entre l'Administració General de l'Estat i l'entitat pública empresarial RENFE-Operadora es produeixi una modificació en el desenvolupament actual de les funcions entre l'Administració General de l'Estat i RENFE-Operadora, es realitzarà l'ampliació de mitjans associats a aquest traspàs que sigui procedent, amb la revisió del Fons de Suficiència de l'any base corresponent.

  G) Data d'efectivitat del traspàs

  El traspàs de funcions objecte del present acord tindrà efectivitat a partir de l'1 de gener de 2010.

  I perquè així consti, expedim aquest certificat.

  Madrid, 29 de desembre de 2009

  Pilar Andrés Vitoria

  Xavier Bernadí i Gil

  Secretaris de la Comissió Mixta