REIAL DECRET 1388/2008, d'1 d'agost, sobre l'ampliació de funcions i serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 2809/1980, de 3 d'octubre, en matèria d'ensenyament: homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Reial Decret
 
CONTENIDO

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

REIAL DECRET 1388/2008, d'1 d'agost, sobre l'ampliació de funcions i serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 2809/1980, de 3 d'octubre, en matèria d'ensenyament: homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris. La Constitució espanyola, en l'article 149.1.30, reserva a l'Estat la competència exclusiva sobre la regulació de les condicions d'obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i professionals, i normes bàsiques per al desenvolupament de l'article 27 de la Constitució espanyola, a fi i efecte de garantir el compliment de les obligacions dels poders públics en aquesta matèria. D'altra banda, l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, estableix en l'article 131.4 que correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari, la competència executiva sobre l'expedició i l'homologació dels títols acadèmics i professionals estatals. Mitjançant el Reial decret 2809/1980, de 3 d'octubre, es van traspassar a la Generalitat de Catalunya les funcions i els serveis en matèria d'ensenyament, de manera que ara cal completar i ampliar el traspàs realitzat. Finalment, el Reial decret 1666/1980, de 31 de juliol, determina les normes i el procediment a què han d'ajustar-se els traspassos de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya. D'acord amb les disposicions del Reial decret esmentat, que també regula el funcionament de la Comissió Mixta de Transferències prevista a la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aquesta Comissió va adoptar en la reunió del 29 de juliol de 2008 l'acord oportú sobre l'ampliació de funcions i serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 2809/1980, de 3 d'octubre, en matèria d'ensenyament: homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris, que eleva al Govern per ser aprovat mitjançant reial decret. En virtut d'això, i en compliment del que estableix la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a proposta de la ministra d'Administracions Públiques, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió de l'1 d'agost de 2008, Disposo: Article 1 S'aprova l'acord de la Comissió Mixta que preveu la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, pel qual s'amplien les funcions i els serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 2809/1980, de 3 d'octubre, en matèria d'ensenyament: homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris, adoptat pel Ple de la Comissió esmentada a la sessió del 29 de juliol de 2008 i que es transcriu com a annex d'aquest Reial decret. Article 2 En conseqüència, es traspassen a la Generalitat de Catalunya les funcions i els serveis, així com els mitjans personals i els crèdits pressupostaris corresponents, en els termes que resulten del mateix acord i de les relacions annexes número 1 i 2. Article 3 El traspàs a què fa referència aquest Reial decret té efectivitat a partir del dia assenyalat en l'acord de la Comissió Mixta esmentada, sens perjudici que els ministeris d'Educació, Política Social i Esport, i el d'Administracions Públiques produeixin fins aleshores, si escau, els actes administratius necessaris per al manteniment dels serveis en el mateix règim i nivell de funcionament que tenien en el moment de l'adopció de l'acord. Article 4 Els crèdits pressupostaris que es determinin d'acord amb la relació número 2 de l'annex es donen de baixa en els conceptes d'origen i el Ministeri d'Economia i Hisenda els transfereix als conceptes habilitats en la secció 32 dels pressupostos generals de l'Estat, destinats a finançar el cost dels serveis assumits per les comunitats autònomes, una vegada l'Oficina Pressupostària d'Educació, Política Social i Esport, i la d'Administracions Públiques remetin al Departament esmentat els certificats de retenció de crèdit respectius, per tal de complir el que disposa la normativa vigent sobre pressupostos generals de l'Estat. Disposició final única Entrada en vigor Aquest Reial decret es publica simultàniament en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i adquireix vigència l'endemà de la seva publicació. Palma de Mallorca, 1 d'agost de 2008 Juan Carlos R. Elena Salgado Méndez Ministra d'Administracions Públiques Annex La senyora Pilar Andrés Vitoria i el senyor Xavier Bernadí i Gil, secretaris de la Comissió Mixta que preveu la disposició transitòria segona de la Llei orgànica de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, Certifiquen: Que a la sessió plenària de la Comissió Mixta de Transferències, del dia 29 de juliol de 2008, es va adoptar un acord d'ampliació de funcions i serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 2809/1980, de 3 d'octubre, en matèria d'ensenyament: homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris, en els termes que s'expressen tot seguit: A) Referència a normes constitucionals, estatutàries i legals en què s'empara l'ampliació La Constitució espanyola, en l'article 149.1.30, reserva a l'Estat la competència exclusiva sobre la regulació de les condicions d'obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i professionals, i normes bàsiques per al desenvolupament de l'article 27 de la Constitució espanyola, per tal de garantir el compliment de les obligacions dels poders públics d'aquesta matèria. D'altra banda, l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, estableix en l'article 131.4 que correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari, la competència executiva sobre l'expedició i homologació dels títols acadèmics i professionals estatals. Mitjançant el Reial decret 2809/1980, de 3 d'octubre, es van traspassar a la Generalitat de Catalunya les funcions i els serveis en matèria d'ensenyament, de manera que ara cal completar i ampliar el traspàs realitzat. La disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i el Reial decret 1666/1980, de 31 de juliol, estableixen les normes que regulen la forma i les condicions a què s'han d'ajustar els traspassos de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya. Finalment, l'article 210.2.f de l'Estatut d'autonomia esmentat estableix que correspon a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat acordar la valoració dels traspassos de serveis de l'Estat a la Generalitat. Sobre la base d'aquestes previsions constitucionals, estatutàries i legals és procedent formalitzar l'acord d'ampliació de les funcions i serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d'ensenyament: expedició i homologació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris. B) Funcions i serveis de l'Administració de l'Estat que s'amplien Es traspassen a la Generalitat de Catalunya les funcions d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris, d'acord amb les taules d'equivalència vigents en cada moment, o si escau, dels criteris generals i taules de correspondència elaborades pel Ministeri d'Educació, Política Social i Esport. El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha de comunicar al Ministeri d'Educació, Política Social i Esport les resolucions d'homologació adoptades per l'òrgan competent per tal que aquest les registri en una secció especial del Registre Central de Títols i els assigni un número nacional de credencial que ha de figurar-hi. Les resolucions de l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya que concedeixin l'homologació o convalidació s'han de formalitzar mitjançant una credencial, que tindrà la mateixa data d'expedició que la de la resolució d'homologació i els efectes a tot el territori nacional. Les característiques tècniques que han de complir els models de credencial s'especifiquen a l'annex 1. C) Tipus institucionals de cooperació Mitjançant conveni entre el Ministeri d'Educació, Política Social i Esport i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya s'establirà el procediment per a l'accés a la base de dades d'homologacions i convalidacions del Ministeri, així com de l'accés i utilització del sistema de seguretat per tal evitar les possibles falsificacions. Aquest conveni, que s'ha de subscriure abans de la data prevista per fer efectiu l'acord sobre ampliació de funcions i serveis en matèria d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris, ha de preveure la creació d'una comissió tècnica per tal d'establir els mecanismes de cooperació per homogeneïtzar i harmonitzar l'aplicació dels criteris d'homologació i convalidació. D) Personal i llocs de treball vacants que s'amplien 1. El personal i llocs de treball vacants adscrits als serveis que es traspassen figuren nominalment en la relació adjunta número 1. Aquest personal passarà a dependre de la Generalitat de Catalunya en els termes legalment previstos per l'Estatut d'autonomia i altres normes en cada cas aplicables i en els mateixes circumstàncies que s'especifiquen en els seus expedients de personal. 2. Per la Sotssecretaria d'Administracions Públiques s'ha de notificar a les persones interessades el traspàs i la seva nova situació administrativa tan aviat com el Govern aprovi aquest acord per reial decret. Així mateix, es remet als òrgans competents de la Generalitat de Catalunya una còpia certificada de tots els expedients d'aquest personal traspassat, així com els certificats d'havers referits a les quantitats produïdes per aquests durant el 2008. E) Valoració de les càrregues financeres corresponents a l'ampliació De conformitat amb el que estableix l'article 210.2.f de l'Estatut d'autonomia i el Reglament de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat, amb data 28 de juliol de 2008, la subcomissió creada per acordar la valoració dels mitjans traspassats a la comunitat ha aprovat l'acord de valoració següent: 1. La valoració provisional, en valors de l'any base 1999, que correspon al cost efectiu anual dels mitjans que s'amplien a la Generalitat de Catalunya, ascendeix a 30.427,39 euros. Aquesta valoració és objecte de revisió en els termes que estableix l'article 16.1 de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia. 2. El finançament, en euros de 2008, que correspon al cost efectiu anual dels mitjans que es traspassen, es detalla en la relació adjunta número 2. 3. Transitòriament, fins que es faci la revisió del Fons de Suficiència com a conseqüència del fet que s'hi incorpori el cost efectiu del traspàs, aquest cost es finançarà mitjançant la consolidació, en la secció 32 dels pressupostos generals de l'Estat, dels crèdits relatius als diferents components del cost esmentat, pels imports que es determinin, susceptibles d'actualització pels mecanismes generals que preveu cada llei de pressupostos. F) Documentació i expedients de les funcions i serveis que s'amplien El lliurament de la documentació i dels expedients dels béns i serveis que s'amplien es fa en el termini d'un mes des de la publicació del reial decret pel qual s'aprovi aquest acord. G) Data d'efectivitat de l'ampliació L'ampliació de funcions i serveis, objecte d'aquest acord, té efectivitat a partir de l'1 de gener de 2009. I, perquè consti, s'expedeix aquest certificat. Madrid, 29 de juliol de 2008 Pilar Andrés Vitoria Xavier Bernadí i Gil Secretaris de la Comissió Mixta Annex I Model de credencial i característiques Model de credencial. A la credencial, hi ha d'haver, en text bilingüe, en un sol document redactat en castellà i en català les següents dades: Nom, nacionalitat i data de naixement de l'interessat Títol o estudis estrangeres que s'homologuen o convaliden País d'origen dels estudis Títol o estudis espanyols amb què s'homologuen o convaliden Data de concessió de l'homologació Les característiques tècniques bàsiques dels suports per a l'expedició de credencials són les següents: S'expediran sobre suport de paper cel·lulòsic mida UNE A-4 de 100gr/m², exempt de blanquejant òptic, amb fibril·les invisibles de resposta a la llum ultraviolada, tot prenent com a referència, en allò que sigui aplicable, les especificacions contingudes al Reial decret 733/1995, de 5 de maig. Relació número 1 Personal adscrit als serveis i institucions que es traspassen (Cost 2008)

Personal funcionari

Nom i cognoms

Retribucions

Retribucions

Pla de

Seguretat

Acció

Província

Lloc de treball i cos

i N.R.P.

bàsiques

complementàries

Total

pensions

Social

Social

Barcelona

Cap de negociat

vacant

10.053,96

7.680,15

17.734,11

0,00

177,34

NCD.16 C1

Auxiliar d'oficina

García Alaman, Abel

NCD.14 C2

NRP: 4621814368

9.692,48

7.033,21

16.725,69

107,60

168,33

Total

19.746,44

14.713,35

34.459,79

107,60

0,00

345,67

Euros

Euros

Personal laboral

Nom i cognoms

Retribucions

Retribucions

Pla de

Seguretat

Acció

Província

Lloc de treball i cos

i N.R.P.

bàsiques

complementàries

Total

pensions

Social

Social

Barcelona

Tècnic superior

Güell Urresti,

G3

Susana Paula

17.407,46

968,40

18.375,86

0,00

5.548,56

183,76

Tècnic superior gestió i serveis

Basco Coma, Alba

comuns G1

NRP 4930724

30.255,54

4.095,36

34.350,90

185,80

10.700,28

345,37

Ajudant

Sánchez Tárraga, Luisa

de gestió G5

NRP: 3734578368

16.570,20

0,00

16.570,20

107,74

4.599,12

166,78

Total

64.233,20

5.063,76

69.296,96

293,54

20.847,96

695,91

Euros

En el supòsit que calgui introduir correccions o adequacions en la identificació dels llocs i dels treballadors/ores públics d'aquesta relació, es farà mitjançant una certificació expedida per la Secretaria de la Comissió Mixta de Transferències Administració de l'Estat-Generalitat de Catalunya. Relació núm. 2 Secció 18. Ministeri d'Educació i Ciència Servei 02. Secretaria General Tècnica Programa 321M. Direcció i Serveis Generals de l'Educació

Capítol 1

?02.321M. art. 12

38.804,33 euros

Capítol 2

?02.321M. art. 22

6.001,63 euros

Total cost Secció 18

44.805,96 euros

Secció 22. Ministeri d'Administracions Públiques Servei 01. Ministeri, Subsecretaria i Serveis Generals Programa 921P. Administració Perifèrica de l'Estat

Capítol 1: Despeses de personal

126.047,43

Capítol 2: Despeses corrents

31.368,99

Capítol 6: Inversions reals

7.880,06

Total cost Secció 22

165.296,48

Total cost efectiu

Euros 2008

Cost Secció 18. Ministeri d'Educació

i Ciència

44.805,96 euros

Cost Secció 22. Ministeri

d'Administracions Públiques

165.296,48 euros

Crèdits afectats pel traspàs

210.102,44euros

A deduir:

Recaptació ingressos per taxa 079

156.468,08 euros

Total cost efectiu net

53.634,36 euros