ORDRE ARP/152/2002, de 2 de maig, sobre establiment del descans setmanal per a les embarcacions dedicades a la pesca de tremall, caragoleres i nanses per a crustacis.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ARP/152/2002, de 2 de maig, sobre establiment del descans setmanal per a les embarcacions dedicades a la pesca de tremall, caragoleres i nanses per a crustacis.

La pesca artesanal a Catalunya representa, pel que fa a nombre d'unitats de pesca, més de la meitat de la flota pesquera. Es tracta de petites embarcacions polivalents que utilitzen diversos tipus d'arts i ormeigs de pesca en funció de l'època de l'any i de l'espècie objectiu en cada moment.

Dintre dels grups d'arts fixos, és a dir, els que resten calats sense la presència de l'embarcació i que han de ser correctament balisats, trobem els palangres, els cadups, les nanses, els tremalls, les soltes i les seves variants, les caragoleres i les nanses per a crustacis.

L'Ordre ministerial de 24 de novembre de 1981, que regula la pesca amb arts fixos i de deriva (BOE núm. 289, de 3.12.1981) preveu l'obligatorietat d'un descans setmanal de vint-i-quatre hores continuades a la setmana, preferentment en diumenge. Això no obstant, l'increment d'arts i ormeigs calats d'un temps ençà i la modernització dels estris emprats, amb el consegüent augment de la capacitat pesquera, aconsellen regular aquest descans setmanal de manera que es redueixi l'esforç pesquer i alhora signifiqui una millora de la qualitat de vida dels pescadors artesanals catalans.

Els productes de la pesca es comercialitzen en primera venda a les llotges pesqueres que hi ha a la major part de ports. Aquests establiments fan les subhastes de peix blanc i blau de dilluns a divendres i el cap de setmana romanen inactius. Els productes pesquers procedents de la pesca litoral es comercialitzen diàriament per tal de no perdre la seva categoria extra, per això es convenient que la descàrrega coincideixi amb l'hora de la primera venda. Aquesta situació es repeteix per a totes les modalitats de pesca que hi ha al nostre litoral.

La Direcció General de Pesca i Afers Marítims es fa partícip dels criteris i les recomanacions que en matèria de pesca fa l'Organització per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO) mitjançant el Codi de conducta per a la pesca responsable segons el qual es considera que el dret a pescar porta en si mateix l'obligatorietat de fer-ho de manera responsable amb la intenció d'assegurar la conservació i la gestió efectiva dels recursos marins vius, de la mateixa manera que l'administració pesquera ha de vetllar per evitar la sobreexplotació i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA