DECRET 152/1989, de 23 de juny, pel qual s'aprova la instal·lació d'un centre recreatiu turístic a Vila-seca i Salou. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 1168, pàg. 3009, de 14.7.1989).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

L'article 3 de la Llei 2/1989, de 16 de febrer, ordena al govern la convocatòria d'un concurs públic per a la instal·lació i la construcció de centres recreatius turístics. La mateixa Llei perfila i estableix aquest tipus de grans actuacions i també una sèrie de requisits mínims amb la finalitat que les ofertes posin de manifest, per mitjà d'un projecte equilibrat i coherent, l'interès social exigit.

El Govern, mitjançant el Decret 26/1989, de 24 de febrer, va convocar el corresponent concurs públic per a la instal·lació d'un centre recreatiu turístic en una de les dues zones que preveu la Llei.

La present disposició té per objecte resoldre el concurs esmentat i ho fa a favor del projecte presentat per Anheuser Busch Companies, Inc., i d'altres empreses del seu grup que actuaran solidàriament en l'execució del projecte, de conformitat amb el que estableixen, a aquest efecte, la Llei 2/1989, i el Decret de convocatòria del concurs esmentat.

El projecte a què fa referència el present Decret aportarà una millora sensible per al turisme de Catalunya, tant en el seu aspecte quantitatiu com qualitatiu, en un moment decisiu per l'enduriment del mercat turístic en general on el creixement de la demanda és cada cop més dificultós. En l'adjudicació s'han valorat els efectes beneficiosos que sobre l'economia catalana ha de comportar la realització del projecte tot incidint en una clara millora de la demanda turística, en la diversificació del producte turístic i en el perllongament de la temporada turística, factors bàsics de repercussió en la creació de llocs de treball.

Per això, vistos els informes del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, de l'Ajuntament de Vila-seca i Salou, del Departament de Comerç, Consum i Turisme i, especialment, els criteris de l'article 4 de la Llei 2/1989 i l'article 11 del Decret 26/1989, segons el quals s'han valorat, en el seu conjunt, la idoneïtat de la ubicació, la qualitat del centre recreatiu turístic que es proposa instal·lar atesa l'experiència, solvència i garanties de la societat promotora i l'aportació de noves tecnologies i molt essencialment la beneficiosa repercussió social que comportarà l'execució del projecte, atesa la important xifra d'inversió real i la creació de llocs de treball que generarà, tot això en el marc d'una millora del medi ambient de la zona mitjançant l'adequada protecció del seu equilibri ecològic i, de conformitat amb el que estableix l'apartat 4 de l'article 8 del Decret 26/1989, de 24 de febrer, a proposta del Conseller de Comerç, Consum i Turisme i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

1.1 S'aprova el projecte que conté l'oferta presentada per Anheuser Busch Companies, Inc., i altres empreses del seu grup per a la construcció d'un centre recreatiu turístic en la zona I que preveuen l'article 12 de la Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, de conformitat amb la Llei esmentada, el Decret 26/1989, de 24 de febrer, pel qual es convocà el concurs públic corresponent i la present disposició. 1.2 Les empreses esmentades són les següents: Becin, SA. Anheuser-Busch Companies, Inc. Busch Entertainment Corporation. Busch Properties, Inc. Anheuser-Busch Entertainment Limited. 1.3 Aquestes empreses responen solidàriament davant l'Administració, de conformitat amb el que estableix l'article 5.2 de la Llei 2/1989, de 16 de febrer, actuant, de conformitat amb el que es demana a l'apartat f) del Decret 26/1989, Becin, SA, com a representant.

Article 2

Localització i perímetre del centre recreatiu turístic El centre recreatiu turístic s'ubicarà en el terme municipal de Vila-seca i Salou (Tarragona). El seu perímetre, ateses la delimitació proposada per l'empresa Anheuser Busch Companies, Inc., i l'informe emès pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, és el que apareix en l'annex 1 d'aquest Decret, en el qual figura igualment la descripció dels seus límits. La seva superfície total abasta 825,70 ha.

Article 3

Declaració d'interès turístic i social i beneficis 3.1 Atesa la millora significativa que la realització del projecte suposarà en la promoció del turisme a Catalunya en el desenvolupament econòmic i social del país, de conformitat amb els articles 4 de la Llei 2/1989 i 11 del Decret 26/1989, l'esmentat projecte es declara d'interès turístic i social, i se li atorga el benefici de l'expropiació forçosa i la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats en la zona del perímetre del centre recreatiu turístic, de conformitat amb les especificacions recollides respecte a això a l'annex 1 d'aquest Decret. L'ocupació esmentada es declara urgent d'acord amb el que preveu l'article 52 de la Llei d'expropiació forçosa. 3.2 La present declaració implica també la imposició de servituds de pas per a vies d'accés, línies de transport d'energia i canalització de líquids i gasos. 3.3 La relació de béns i drets afectats per aquesta declaració es publicarà, als efectes del que estableix l'article 18 de la Llei d'expropiació forçosa, al DOGC, al BOE, a l'Ajuntament de Vila-seca i Salou i altres llocs que determina l'esmentada Llei. 3.4 En el procediment d'expropiació, Becin, SA, assumirà d'acord amb la proposta presentada i el que disposa l'article 6.f) del Decret 26/1989 els drets i les obligacions del beneficiari i, en conseqüència, satisfarà les indemnitzacions de tota índole per raó de les expropiacions i ocupacions necessàries per a l'execució del projecte, sens perjudici de la responsabilitat solidària de totes les empreses a què es refereix l'article 1.2 d'aquest Decret. 3.5 Les finalitats de l'expropiació s'entendran complertes:

  1. Respecte al parc temàtic, quan s'hagin efectuat les obres i instal·lacions que preveu el projecte que s'aprova. A aquests efectes Becin, SA, sol·licitarà al Departament de Comerç, Consum i Turisme la visita d'inspecció per tal que es pugui estendre, si escau, l'acta corresponent.

  2. En els àmbits hoteler, residencial i comercial, quan s'hagi portat a terme, en la seva integritat, la urbanització del sòl de la fase o sector corresponents i s'hagin efectuat les cessions de naturalesa pública de conformitat amb la legislació vigent. 3.6 Becin, SA, podrà disposar, si escau, del dret d'ús i gaudiment de béns de domini públic, de conformitat amb les autoritzacions i concessions que obtingui.

    Article 4

    Execució del projecte. Terminis 4.1 Per a la construcció, en la primera fase del projecte de centre recreatiu turístic, es destinaran, sens perjudici de les correccions mínimes que siguin necessàries, com a conseqüència de l'elaboració i tramitació del pla: Al parc temàtic d'atraccions i els seus serveis: 192 ha. A l'àrea residencial i hotelera: 63 ha. A l'àrea esportiva i espais lliures: 213 ha. 4.2 Les construccions de tots els àmbits esmentats, d'acord amb el programa d'actuació del projecte, finalitzaran el 31 de desembre de 1992. 4.3 Les cessions que cal fer a l'Ajuntament, de conformitat amb el que estableixen la legislació urbanística i la Llei 2/1989, en la primera fase, no seran inferiors a 50 ha, a compte de les que corresponen legalment com a conseqüència del desenvolupament total del centre recreatiu turístic. 4.4 En aquesta primera fase s'invertiran 33.400.000.000 de pessetes, de les quals 20.000.000.000 de pessetes correspondran al parc temàtic. 4.5 En relació amb les fases restants, s'haurà de respectar, en tot cas, el termini màxim de vuit anys a partir de la posada en servei del parc temàtic, per a l'acabament de les obres d'urbanització de les àrees hotelera, residencia i comercial. Mentre aquestes no es duguin a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA