ORDRE SLT/543/2010, de 10 de novembre, de modificació de l'Ordre SLT/183/2010, de 25 de març, per la qual es determinen, per a l'any 2010, els preus unitaris i la resta de valors a què es refereix l'article 5 del Decret 179/1997, de 22 de juliol, pel qual s'estableixen les modalitats de pagament que regeixen la contractació de serveis sanitaris en l'àmbit del Servei Català de la Salut.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

SLT/543/2010, de 10 de novembre, de modificació de l'Ordre SLT/183/2010, de 25 de març, per la qual es determinen, per a l'any 2010, els preus unitaris i la resta de valors a què es refereix l'article 5 del Decret 179/1997, de 22 de juliol, pel qual s'estableixen les modalitats de pagament que regeixen la contractació de serveis sanitaris en l'àmbit del Servei Català de la Salut.

L'article 5 del Decret 179/1997, de 22 de juliol, pel qual s'estableixen les modalitats de pagament que regeixen la contractació de serveis sanitaris en l'àmbit del Servei Català de la Salut (DOGC núm. 2445, de 31.7.1997), disposa que anualment s'han de determinar, mitjançant una ordre de la persona titular del Departament de Salut, els preus unitaris i la resta de valors de les diferents modalitats de pagament dels serveis d'assistència hospitalària. D'acord amb això, mitjançant l'Ordre SLT/183/2010, de 25 de març (DOGC núm. 5599, de 31.3.2010), es van determinar els preus unitaris esmentats.

La Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs (BOE núm. 55, de 4.3.2010), que va entrar en vigor el 5 de juliol de 2010, inclou la prestació sanitària de la interrupció voluntària de l'embaràs, en els supòsits i amb els requisits que estableix aquesta Llei, en la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut.

Per tot això exposat, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, i d'acord amb l'article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

Es modifica l'annex de l'Ordre SLT/183/2010, de 25 de març, per la qual es determinen, per a l'any 2010, els preus unitaris i la resta de valors a què es refereix l'article 5 del Decret 179/1997, de 22 de juliol, pel qual s'estableixen les modalitats de pagament que regeixen la contractació de serveis sanitaris en l'àmbit del Servei Català de la Salut, amb la incorporació a l'apartat Tarifes corresponents a tècniques, tractaments i procediments específics, de les tarifes següents:

Interrupció voluntària de l'embaràs

Fins a les 12 setmanes amb anestèsia local: 360,00 euros.

Fins a les 12 setmanes amb anestèsia...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA