ORDRE PTO/89/2010, de 19 de febrer, d'aprovació de les bases reguladores que han de regir l'atorgament de subvencions per a la millora del transport urbà a municipis no inclosos dins l'àmbit de l'Autoritat del Transport Metropolità, i de publicació de la convocatòria per a l'any 2010.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

PTO/89/2010, de 19 de febrer, d'aprovació de les bases reguladores que han de regir l'atorgament de subvencions per a la millora del transport urbà a municipis no inclosos dins l'àmbit de l'Autoritat del Transport Metropolità, i de publicació de la convocatòria per a l'any 2010.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques té un interès especial en promoure la millora de la qualitat i la prestació dels serveis de transport públic. Amb aquesta finalitat ha establert en aquests darrers anys un programa d'ajuts adreçat tant als ens locals que, integrats en l'àmbit de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), no formen part de l'Entitat Metropolitana del Transport (EMT), com als municipis que no es troben dins l'àmbit de l'ATM i presten el servei de transport urbà. Aquest programa d'ajuts s'ha implantat amb la finalitat de contribuir al finançament d'actuacions adreçades a la consecució de polítiques de sostenibilitat urbana concretades en la millora dels serveis de transport públic urbà.

En concret, pel que fa als municipis no inclosos dins l'àmbit de l'ATM, i mitjançant l'Ordre PTO/348/2005, de 25 de juliol, l'Ordre PTO/398/2006, de 3 d'agost, l'Ordre PTO/360/2007, de 8 d'octubre, i l'Ordre PTO/331/2008, de 20 de juny, s'han dut a terme successives convocatòries per a l'atorgament d'aquests ajuts per a la millora del transport urbà. Atesa la positiva acollida que han tingut aquestes iniciatives, es considera procedent continuar amb aquest règim d'ajuts.

Per tot això exposat, d'acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la normativa bàsica estatal de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa vigent aplicable,

Ordeno:

.1 Aprovar les bases reguladores que han de regir les convocatòries per a l'atorgament de subvencions per a la millora del transport urbà a municipis no inclosos dins l'àmbit de l'Autoritat del Transport Metropolità, i que consten a l'annex d'aquesta Ordre.

.2 Fer pública la convocatòria de l'any 2010 per a l'atorgament de les subvencions per a la millora del transport urbà a municipis no inclosos dins l'àmbit de l'ATM.

.3 Aquesta convocatòria es finançarà amb un import màxim d'1.150.000,00 euros, dels quals 450.000,00 euros amb càrrec a la posició pressupostària D/460000100/5230/0000 del centre gestor PO03, i 700.000,00 euros amb càrrec a la posició pressupostària D/760000100/5230/0000 del centre gestor PO03 del pressupost de la Generalitat per a 2010.

L'import de la subvenció es determinarà, d'acord amb la ponderació efectuada per la Comissió prevista a la base 8.3, en funció de la població de cada municipi, del nombre de viatgers transportats en l'exercici 2008 i del balanç econòmic anual del servei de transports urbà de l'exercici 2008, amb la finalitat d'obtenir una distribució equilibrada dels recursos econòmics existents.

.4 El termini de presentació de sol·licituds, acompanyades de la documentació pertinent, és d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

.5 La tramitació del procediment per a la concessió de les subvencions correspon a la Direcció General del Transport Terrestre, i el resoldrà la persona titular del Departament de Política Territorial i Obres Públiques en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

La resolució de concessió o denegació de la subvenció, degudament motivada, es notificarà individualment a l'entitat interessada per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció. Així mateix, s'ha d'informar d'aquesta resolució a la Comissió de Cooperació Local.

Contra la resolució dictada, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de rebre la notificació, davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte impugnat; o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de rebre la notificació, de conformitat amb les previsions de l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i dels articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa; sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent

.6 El beneficiari ha de justificar el compliment de la finalitat per a la qual se li atorgarà la subvenció mitjançant la seva acreditació en el moment de presentar la sol·licitud

.7 El pagament de la subvenció es realitzarà en un sol acte per mitjà de transferència bancària, un cop s'hagi dictat la resolució de concessió atorgant-la.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 de febrer de 2010

Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Annex

Bases reguladores

.1 Objecte

Aquestes subvencions tenen per objecte el foment de la realització de projectes per a la millora del transport urbà a municipis no inclosos dins l'àmbit de l'ATM.

.2 Actuacions subvencionables

Les propostes de millora del transport incloses als projectes objecte de les subvencions s'han de referir a actuacions realitzades durant l'exercici 2009, i s'han de correspondre amb la tipologia següent:

a) De millora de la velocitat comercial:

a.1) Implantació del carril bus.

a.2) Instal·lació de semàfors amb prioritat bus.

a.3) Instal·lació de plataformes davant les parades.

a.4) Millora estructural de les parades.

a.5) Implantació de prioritats a la sortida de la parada.

a.6) Implantació de girades exclusives per al transport públic.

a.7) Implantació de semàfors exclusius per al bus.

a.8) Implantació de sistemes d'ajut a l'explotació (SAE).

a.9) Implantació de sistemes de control de l'aparcament a l'itinerari del bus.

a.10) Implantació de sistemes automàtics de vigilància a les parades del bus per evitar l'aparcament de vehicles.

b) De millora de la cobertura del servei:

b.1) Increment de la cobertura horària.

b.2) Increment de la freqüència de pas.

b.3) Increment dels km recorreguts.

b.4) Increment del nombre de línies.

b.5) Increment del nombre de parades.

c) De millora de la qualitat del servei:

c.1) Increment del nombre de marquesines.

c.2) Implantació d'informació sobre el servei a les parades.

c.3) Adquisició de vehicles amb plataforma baixa i rampa.

c.4) Implantació de mesures que facilitin l'accés a persones amb mobilitat reduïda, com plataformes, rètols d'avís de parada per a sords, megafonia d'avís de parada per a invidents, etc.

c.5) Adquisició de vehicles que millorin l'edat mitjana de la flota.

c.6) Implantació d'una web del transport.

c.7) Obtenció d'una certificació ISO pel servei.

c.8) Realització...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA