ORDRE PTO/208/2010, de 23 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la millora del transport urbà a municipis no inclosos dins l'àmbit de l'Autoritat del Transport Metropolità.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

PTO/208/2010, de 23 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la millora del transport urbà a municipis no inclosos dins l'àmbit de l'Autoritat del Transport Metropolità.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques té un interès especial en promoure la millora de la qualitat i la prestació dels serveis de transport públic. Amb aquesta finalitat ha establert en aquests darrers anys un programa d'ajuts adreçat tant als ens locals que, integrats en l'àmbit de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), no formen part de l'Entitat Metropolitana del Transport (EMT), com als municipis que no es troben dins l'àmbit de l'ATM i presten el servei de transport urbà. Aquest programa d'ajuts s'ha implantat amb la finalitat de contribuir al foment d'actuacions adreçades a la consecució de polítiques de sostenibilitat urbana concretades en la millora dels serveis de transport públic urbà.

En concret, mitjançant les ordres corresponents, es van dur a terme successives convocatòries per a l'atorgament d'aquestes subvencions per a la millora del transport urbà. Atesa l'acollida positiva que han tingut aquestes iniciatives, es considera procedent continuar amb l'actuació.

Amb la finalitat d'assolir una major eficàcia i eficiència en la tramitació dels procediments de subvencions, i amb la voluntat de garantir la continuïtat d'aquesta actuació, s'ha considerat oportú aprovar aquestes noves bases reguladores que regiran tots els procediments de subvencions destinades a la millora del transport urbà a municipis no inclosos dins l'àmbit de l'Autoritat del Transport Metropolità.

Per això exposat, d'acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,

Ordeno

Article únic

Aprovar les bases per a la concessió de subvencions per a la millora del transport urbà a municipis no inclosos dins l'àmbit de l'Autoritat del Transport Metropolità.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 23 de març de 2010

Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Annex

Bases reguladores

-1 Objecte

Aquestes subvencions tenen per objecte fomentar la realització de projectes per a la millora del transport urbà a municipis no inclosos dins l'àmbit de l'Autoritat del Transport Metropolità (en endavant, ATM).

-2 Actuacions subvencionables

Les propostes de millora del transport incloses als projectes objecte de les subvencions s'han de referir a actuacions realitzades o a realitzar en l'exercici previst a la convocatòria oportuna, i s'han de correspondre amb la tipologia següent:

 1. De millora de la velocitat comercial.

  a.1) Implantació de carril bus.

  a.2) Instal·lació de semàfors amb prioritat bus.

  a.3) Instal·lació de plataformes davant les parades.

  a.4) Millora estructural de parades.

  a.5) Implantació de prioritats a la sortida de la parada.

  a.6) Implantació de girades exclusives per al transport públic.

  a.7) Implantació de semàfors exclusius per a bus.

  a.8) Implantació de sistemes d'ajut a l'explotació (SAE).

  a.9) Implantació de sistemes de control de l'aparcament en l'itinerari bus.

  a.10) Implantació de sistemes automàtics de vigilància a les parades de bus per evitar l'aparcament de vehicles.

 2. De millora de la cobertura del servei.

  b.1) Increment de la cobertura horària.

  b.2) Increment de la freqüència de pas.

  b.3) Increment dels km recorreguts.

  b.4) Increment del nombre de línies.

  b.5) Increment del nombre de parades.

 3. De millora de la qualitat del servei.

  c.1) Increment del nombre de marquesines.

  c.2) Implantació d'informació del servei a les parades.

  c.3) Adquisició de vehicles amb plataforma baixa i rampa.

  c.4) Implantació de mesures que facilitin l'accés a persones amb mobilitat reduïda, com plataformes, rètols d'avís de parada per a sords, megafonia d'avís de parada per a invidents, etc.

  c.5) Adquisició de vehicles que millorin l'edat mitjana de la flota.

  c.6) Implantació d'una web del transport.

  c.7) Obtenció d'una certificació ISO pel servei.

  c.8) Realització d'enquestes de qualitat percebuda.

  c.9) Realització d'estudis per a la millora del servei.

  c.10) Adquisició de vehicles que incorporin l'ús d'energies alternatives, reducció d'emissions i millora de l'eficiència energètica.

  -3 Entitats beneficiàries

  3.1 Poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments de l'àmbit territorial de Catalunya que comptin amb servei de transport urbà, bé específic o bé que es realitzi en el marc d'una concessió de servei regular de transport interurbà, no inclòs en l'àmbit de l'ATM.

  3.2 Aquests ajuntaments han de complir, en tot cas, els requisits següents:

 4. No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 5. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributaries davant la Generalitat de Catalunya i l'Administració general de l'Estat i de les obligacions davant la Seguretat Social.

  -4 Import de les subvencions

  4.1 Es consideren despeses subvencionables les que tinguin una relació directa amb l'actuació subvencionada i es duguin a terme abans que acabi el termini de justificació que, a aquest efecte, s'inclourà a la convocatòria.

  Només serà subvencionable l'IVA que gravi el valor de les despeses en cas que el beneficiari de la subvenció tingui la consideració de consumidor final.

  4.2 Cada convocatòria fixarà la posició pressupostària a la qual s'han d'imputar les subvencions i determinarà la quantia màxima per a aquesta línia.

  4.3 L'import de cadascuna de les subvencions concretes es determinarà a la convocatòria corresponent, i en cap cas pot superar el cost total de les actuacions per a les quals se sol·licita.

  -5 Compatibilitat de les subvencions

  La percepció de les subvencions concedides és compatible amb la percepció de subvencions procedents d'altres fonts, públiques o privades, sempre que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, no se superi el cost total de l'activitat subvencionada

  -6 Sol·licituds

  6.1 Les sol·licituds s'han de presentar en suport paper mitjançant l'imprès normalitzat que es podrà descarregar des del web www.gencat.cat/ptop.

  6.2 Les sol·licituds es poden presentar al Registre de la Direcció General del Transport Terrestre, av. de Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona, o bé a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA