DECRET 270/2001, de 9 d'octubre, de modificació del Decret 321/1996, d'1 d'octubre, sobre horaris d'atenció al públic, serveis d'urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de farmàcia.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

270/2001, de 9 d’octubre, de modificació del Decret 321/1996, d’1 d’octubre, sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de farmàcia.

Amb motiu de les modificacions introduïdes pel Decret 262/2000, de 31 de juliol, de reestructuració del Departament de Sanitat i Seguretat Social, i pel Decret 260/2000, de 31 de juliol, pel qual es despleguen l’estructura i l’organització centrals de l’ens públic Servei Català de la Salut (DOGC núm. 3200, de 8.8.2000), escau l’adequació de la composició de la Comissió Assessora establerta a l’article 15 del Decret 321/1996, d’1 d’octubre, sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de farmàcia (DOGC núm. 2264, de 4.10.1996), a les previsions dels citats decrets.

Alhora, escau adaptar el règim de recursos establert en l’esmentat article 15 a les modificacions introduïdes per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En conseqüència, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifica l’article 15 del Decret 321/1996, d’1 d’octubre, sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de farmàcia, que queda redactat de la manera següent:

"Article 15

"Comissió Assessora

"Es crea una comissió assessora per cada Delegació Territorial del Departament de Sanitat i Seguretat Social, que tindrà com a funcions assessorar el Departament de Sanitat i Seguretat Social i els col·legis de farmacèutics en l’exercici de les seves funcions respectives en relació amb les matèries objecte del present Decret. Aquesta comissió assessorarà en aquells expedients relatius a recursos d’alçada que s’interposin contra els acords dictats pels col·legis de farmacèutics en les matèries precitades, prèvia convocatòria del president de la comissió assessora a instància del Departament de Sanitat i Seguretat Social i/o els col·legis de farmacèutics.

"Aquestes comissions seran presidides pel delegat territorial del Departament de Sanitat i Seguretat Social que correspongui segons l’àmbit territorial de què es tracti i estaran compostes per un representant de la Subdirecció General de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA