DECRET 321/1996, d'1 d'octubre, sobre horaris d'atenció al públic, serveis d'urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de farmàcia.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 2.4 de la Llei 31/1991, de 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya, estableix que es garanteix a la població l'assistència farmacèutica permanent. A aquests efectes, l'article precitat encomana al Departament de Sanitat i Seguretat Social l'establiment de les normes oportunes en relació amb els horaris d'atenció al públic, els serveis d'urgència, les vacances i el tancament temporal voluntari de les oficines de farmàcia, en funció de les característiques de població i geogràfiques de cada àrea bàsica de salut.

Mitjançant el present Decret es dóna compliment a la previsió de la Llei d'ordenació farmacèutica esmentada, després d'haver valorat les necessitats d'atenció farmacèutica de la població, en funció de les diferents tipologies de les àrees bàsiques de salut existents a Catalunya.

Es distingeix entre l'horari ordinari, durant el qual totes les oficines de farmàcia han de romandre obertes i prestar atenció farmacèutica, i la resta de l'horari, en què s'organitzen serveis d'urgència amb els quals cal garantir l'assistència farmacèutica permanent a la població.

Cal destacar també l'establiment de comissions mixtes en el marc de les delegacions territorials del Departament de Sanitat i Seguretat Social, constituïdes pels representants dels ajuntaments i del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, amb l'objectiu de poder ponderar en cada cas les necessitats de la població i els recursos amb què es compta per fer-hi front.

Per tot això, atès el que disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte El present Decret té per objecte regular l'horari d'atenció al públic, els serveis d'urgència, les vacances i el tancament temporal voluntari de les oficines de farmàcia de Catalunya, tenint en compte les característiques de població i geogràfiques de cada àrea bàsica de salut, per cobrir adequadament les necessitats d'atenció farmacèutica de la població.

Article 2

Horari ordinari d'atenció al públic 2.1 S'entén per horari ordinari d'atenció al públic l'horari, exclosos els torns d'urgència, durant el qual les oficines de farmàcia han de romandre obertes i prestar atenció farmacèutica. 2.2 L'activitat d'atenció farmacèutica a les oficines de farmàcia en horari ordinari es fixa en 1.800 hores anuals, que es distribuiran proporcionalment en dies laborables de dilluns a divendres, matí i tarda, i dissabte al matí. 2.3 A fi i efecte de facilitar l'accés dels usuaris al servei, l'horari ordinari ha de ser uniforme dins el mateix municipi. 2.4 Excepcionalment, en casos degudament justificats, i sempre que el servei d'atenció farmacèutica estigui suficientment cobert amb les oficines de farmàcia més properes, es podrà autoritzar el tancament de l'oficina de farmàcia un dia laborable setmanal, sempre que se'n doni la difusió corresponent.

Article 3

Servei d'urgència 3.1 Fora de l'horari ordinari es garantirà l'atenció farmacèutica a la població a través dels serveis d'urgència. 3.2 S'estableixen serveis d'urgència diürns i serveis d'urgència nocturns, tant per als dies laborables com per als festius. Amb caràcter general el servei d'urgència diürn comprèn des de les 9 hores fins a les 22 hores i el servei d'urgència nocturn comprèn des de les 22 hores fins a les 9 hores del dia següent. 3.3 En l'atenció als serveis d'urgència hi han de participar totes les oficines de farmàcia. Només quan concorrin circumstàncies de caràcter temporal excepcionals, degudament acreditades, que justifiquin que no es pot prestar aquest servei, es pot autoritzar que una oficina de farmàcia no participi en l'atenció dels serveis d'urgència. En aquest cas, s'haurà de garantir que el servei queda cobert a través d'altres oficines de farmàcia. 3.4 L'organització del servei d'urgència es podrà fer per torns rotatoris, i les oficines de farmàcia s'alternaran en l'atenció d'aquest servei. 3.5 Amb caràcter general, l'atenció del servei d'urgència comporta la presència física i continuada del farmacèutic en l'oficina de farmàcia. En els casos en què, per les característiques específiques de l'àrea bàsica de salut, es produeixi una elevada freqüència en els torns del servei d'urgència de determinades oficines de farmàcia...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA