DECRET 278/2001, de 23 d'octubre, pel qual es declara d'utilitat pública i d'urgent execució la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Torrefeta i Florejacs.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

278/2001, de 23 d’octubre, pel qual es declara d’utilitat pública i d’urgent execució la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Torrefeta i Florejacs.

Els agricultors afectats per la posada en regadiu de la zona que comprèn el canal Segarra-Garrigues, tenint en compte les acusades característiques de gravetat que ofereix la dispersió parcel·laria de la zona regable del terme municipal de Torrefeta i Florejacs, han presentat sol·licitud de concentració al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, la qual cosa ha fonamentat la realització d’un estudi sobre les circumstàncies i les possibilitats tècniques que concorren en l’esmentada zona. D’aquest estudi s’ha deduït la conveniència de portar a terme la concentració parcel·lària per raó d’utilitat pública.

Per això, de conformitat amb el que estableix la Llei de 12 de gener de 1973, de reforma i desenvolupament agrari, a proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es declara d’utilitat pública i d’urgent execució la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Torrefeta i Florejacs (Segarra).

Article 2

2.1 La zona a concentrar està constituïda, en principi, pels terrenys situats al terme municipal de Torrefeta i Florejacs compresos dins els límits de la zona regable del canal Segarra-Garrigues i del perímetre següent:

Àrea oest:

Nord: límit de la zona regable del canal Segarra-Garrigues.

Sud: terme municipal d’Ossó de Sió.

Est: terme municipal dels Plans de Sió.

Oest: termes municipals d’Oliola i Ossó de Sió.

Àrea est:

Nord: límit de la zona regable del canal Segarra-Garrigues.

Sud: terme municipal dels Plans de Sió.

Est: límit de la zona regable del canal Segarra-Garrigues.

Oest: terme municipal dels Plans de Sió.

2.2 Aquest perímetre quedarà...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA