DECRET 365/1986, de 4 de desembre, pel qual es declara urgent l'ocupació, per la Corporació Metropolitana de Barcelona, dels béns afectats pel Projecte de Col·lector de la Riera de la Font de Sant Feliu de Llobregat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

La Corporació Metropolitana de Barcelona ha tramitat un expedient per a l'ocupació urgent dels terrenys afectats per expropiació forçosa, necessaris per dur a terme les obres del Projecte de Col·lector de la Riera de la Font de Sant Feliu de Llobregat, expedient que remet l'esmentada Corporació Metropolitana, la qual sol·licita que es dicti una resolució per declarar urgent l'esmentada ocupació de terrenys.

En l'expedient s'acredita que el Projecte tècnic de les obres fou aprovat inicialment per la Comissió de Govern de la Corporació Metropolitana el dia 19 de desembre de 1985, i es va acordar en l'esmentada sessió la seva exposició al públic i la seva aprovació definitiva en cas que no s'hi presentés cap al·legació.

També consta en l'expedient la certificació del Secretari acreditativa que l'esmentat Projecte va ser exposat al públic pel termini reglamentari sense que s'hagués presentat cap al·legació, per la qual cosa el Projecte va quedar definitivament aprovat en data 14 de febrer de 1986.

Així mateix s'acredita en l'expedient que la Junta de Sanejament del Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya va acordar emetre l'informe favorable de l'esmentat Projecte i que el Conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, en la resolució de data 8 de juliol de 1986, va acordar atorgar l'atribució dels recursos del Pla de Sanejament de la zona 5 per a l'execució de les obres corresponents.

Figura també a l'expedient el detall dels béns concretats i individualitzats amb les dades suficients per a la seva identificació, que fou aprovada per la Corporació Metropolitana en la sessió de la Comissió de Govern del dia 19 de desembre de 1985. Aquesta llista fou exposada a informació pública, pel termini de quinze dies, durant el qual es va presentar una al·legació.

La Comissió de Govern de la Corporació Metropolitana de Barcelona, en sessió del 29 de maig de 1986, va acordar aprovar definitivament la llista de propietaris i la descripció dels béns i els drets afectats, modificats d'acord amb l'al·legació presentada i acceptada durant el període d'informació pública i, en conseqüència, va acordar l'inici de l'expedient expropiatori per a l'execució de l'esmentat projecte.

Per últim, figura en l'expedient la Memòria que justifica la urgència de l'ocupació i que es fonamenta en:

-1 Que la finalitat primordial és la d'evitar la greu contaminació i deteriorament de les lleres públiques per a l'abocament de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA