DECRET 274/1987, de 4 d'agost, pel qual es declara urgent l'ocupació, per la Corporació Metropolitana de Barcelona, dels béns afectats pel Projecte de Col·lector de la Riera de Magrans entre el carrer de Sant Ramon i la Riera de Sant Cugat, al terme municipal de Cerdanyola del Vallès.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Corporació Metropolitana de Barcelona ha tramitat un expedient per a l'ocupació urgent dels béns afectats per expropiació forçosa, necessaris per dur a terme les obres del Projecte de Col·lector de la Riera Magrans entre el carrer de Sant Ramon i la riera de Sant Cugat al terme municipal de Cerdanyola del Vallès, expedient que tramet l'esmentada Corporació Metropolitana, pel qual sol·licita que es dicti una resolució per declarar urgent l'esmentada ocupació de béns.

En l'expedient s'acredita que el Projecte tècnic de les obres va ser aprovat inicialment per la Comissió de Govern de la Corporació Metropolitana, en sessió del dia 24 d'abril de 1986, i s'hi va acordar la reglamentària exposició al públic i la seva aprovació definitiva, en el cas que no es presentés cap al·legació.

També consta a l'expedient la certificació acreditativa que l'esmentat Projecte va ser exposat al públic pel termini reglamentari, durant el qual no es va presentar cap al·legació, per la qual cosa el Projecte va quedar definitivament aprovat el 17 de juny de 1986.

Així mateix, s'acredita en l'expedient que la Junta de Sanejament del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya té previst l'atorgament dels fons necessaris per al finançament de les obres d'aquest Projecte, amb càrrec al Pla de Sanejament de la zona 5.

Figura també a l'expedient la relació dels béns concretats i individualitzats amb les dades suficients per a la seva identificació, que va ser aprovada inicialment per la Comissió de Govern de l'esmentada Corporació, en sessió de 24 d'abril de 1986, i exposada a informació pública pel termini de quinze dies, durant el qual els propietaris afectats van presentar al·legacions.

La Comissió de Govern de la Corporació Metropolitana de Barcelona, en sessió de dia 29 de gener de 1987, va acordar tenir en compte les al·legacions presentades i, en conseqüència, aprovar definitivament la relació de propietaris i la descripció dels béns i drets afectats, i també va acordar l'inici de l'expedient expropiatori per a l'execució de l'esmentat Projecte.

Finalment, figura en l'expedient la Memòria que justifica la urgència de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA