LLEI 2/1984, de 9 de gener, sobre la utilització dels immobles alienats per l'Institut Català del Sòl per a destinar-los a habitatge.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent

LLEI

L'Institut Català del Sòl té entre altres funcions la de fomentar l'edificació mitjançant l'adquisició, l'ordenació, la urbanització i l'alienació de terrenys, i és obligat a regular la utilització del sòl d'acord amb l'interès general, per tal d'impedir l'especulació, segons que ho exigeix l'article 1 de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, del Parlament de Catalunya, en compliment d'allò que disposa l'article 47 de la Constitució.

Per això cal incloure en els actes d'alienació la condició d'edificar les parcel·les en el termini assenyalat amb aquesta finalitat, la prohibició de transmetre el sòl independentment dels habitatges i l'obligació d'utilitzar l'habitatge com a domicili permanent, per tal com la funció social de la propietat no es compleix si els terrenys romanen inedificats o els habitatges es destinen a segona residència.

Per a garantir el compliment d'aquesta funció social, cal comminar amb l'expropiació el subjecte adquirent dels terrenys i l'adquirent successiu de l'habitatge, si s'escau. L'aplicació del règim expropiatori exigeix que l'estimació de la concurrència d'interès social sigui declarada específicament per una llei.

Article Únic

-1 Els terrenys alienats per l'Institut Català del Sòl han d'ésser edificats en el termini fixat en l'acte d'alienació i no són susceptibles d'ésser transmesos independentment dels habitatges que s'hi construeixin, els quals han d'ésser utilitzats durant deu anys com a domicili permanent.

-2 L'incompliment del que disposa el punt anterior determinarà l'aplicació de l'expropiació forçosa per causa d'interès social, d'acord amb el que preveuen els articles compresos entre el 71 i el 75, ambdós inclosos, de la Llei d'Expropiació Forçosa, del 16 de desembre de 1954.

-3 Els Ajuntaments en el terme municipal dels quals radiquen els béns han de vigilar el compliment de la funció assenyalada en el punt 1 d'aquest article, i tant aviat com hi hagi indicis racionals d'incompliment dels propietaris, n'han d'informar l'Institut, als efectes del que preveu el punt anterior i sens perjuici de les funcions que legalment li corresponen.

-4 L'Institut Català del Sòl ha d'informar anualment els Ajuntaments sobre els terrenys alienats a què es refereix el punt anterior i sobre les condicions incloses en els actes d'alineació.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Barcelona, 9 de gener de 1984

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Bigatà i Ribé Conseller de Política Territorial i Obres Públiques