ORDRE JUS/321/2005, de 12 de juliol, per la qual es fixen els preus públics per a la utilització de la sala d'actes i de les aules del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

JUS/321/2005, de 12 de juliol, per la qual es fixen els preus públics per a la utilització de la sala d'actes i de les aules del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada és un organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Departament de Justícia que va ser creat per la Llei 18/1990, de 15 de novembre, amb la finalitat de dur a terme tasques de formació especialitzada del personal del Departament de Justícia i d'investigació en matèries de la seva competència.

Les instal·lacions del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada estan destinades a prestar el servei de formació i d'investigació que l'organisme té encomanat. No obstant això, durant el temps en què la sala d'actes i les aules no siguin necessàries ni per al Centre ni per al Departament de Justícia, són susceptibles de ser utilitzades per altres institucions, públiques o privades.

Atesa la proposta del Consell Rector del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada; vistos els informes favorables de la Intervenció Delegada i de l'Assessoria Jurídica del Departament d'Economia i Finances, i d'acord amb els articles 22 i 23 de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Es fixen els preus públics per a la utilització de la sala d'actes i de les aules del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, d'acord amb els imports que es determinen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

El dret a la utilització de la sala d'actes i de les aules del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada s'adquireix amb la liquidació del preu públic corresponent.

Article 3

El pagament del preu públic ha de fer-se mitjançant l'ingrés corresponent al compte restringit d'ingressos del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Article 4

La devolució de l'ingrés del preu públic efectuat només es farà per aplicació d'algun dels supòsits de l'article 21 del Decret 277/1999, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 12 de juliol de 2005

Josep M. Vallès

Conseller de Justícia

Annex

Preu públic per a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA