DECRET 197/1989, d'1 d'agost, sobre utilització de dosis seminals bovines a Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableix el Decret 187/1994.

La utilització de la inseminació artificial en les explotacions bovines com a mitjà de millora genètica ha esdevingut habitual a Catalunya.

L'Administració ha de facilitar que aquesta tecnologia influeixi de la forma més positiva possible a nivell de les explotacions garantint la lliure utilització de les dosis seminals, si bé ha de mantenir un control de seguiment que permeti extreure resultats útils per al sector i que alhora eviti conductes que puguin suposar un engany per al consumidor.

És per això que en el present Decret se simplifica l'estructura de distribució i aplicació de dosis seminals i, en concret, per a les dosis seminals de raça frisona es garanteix que hagin obtingut una valoració positiva tot aproximant la legislació catalana a la normativa comunitària i en particular a la Directriu 87/328/CEE relativa a l'admissió per a la reproducció de bovins reproductors de raça selecta.

A proposta del Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i amb l'acord previ del Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

La distribució i aplicació de dosis seminals es realitzarà pels conductes que estableix aquesta disposició i a aquest efecte s'entén per: 1.1 "Servei aplicatiu d'inseminació artificial": aquell servei degudament autoritzat ofert per un o més veterinaris en exercici lliure de la professió, o la realització de la inseminació artificial pel ramader a la seva pròpia explotació, ja sigui de forma individual o col·lectiva. 1.2 "Dipòsit de recepció i distribució de dosis seminals": aquell servei degudament autoritzat i ofert per la iniciativa privada o pública que rep dosis seminals i les distribueix als "Serveis aplicatius d'inseminació artificial" o a altres "dipòsits de recepció i distribució de dosis seminals".

Article 2

Els "Dipòsits de recepció i distribució de dosis seminals " hauran de funcionar sota la responsabilitat tècnica d'un veterinari especialista en inseminació artificial ramadera.

Article 3

Tots els contenidors de dosis seminals hauran d'estar degudament identificats i assignats a un "Servei aplicatiu d'inseminació artificial" o a un "Dipòsit de recepció i distribució de dosis seminals" i qualsevol canvi d'assignació s'haurà de comunicar a les oficines comarcals i als serveis territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca que, respectivament, n'exerciran el control. Qualsevol entrada de dosis seminals provinents de fora...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA