ORDRE AAR/430/2010, de 17 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a l'administració de la vacuna obligatòria de la llengua blava en el bestiar boví i es convoquen els corresponents a l'any 2010.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAR/430/2010, de 17 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a l'administració de la vacuna obligatòria de la llengua blava en el bestiar boví i es convoquen els corresponents a l'any 2010.

La llengua blava és una malaltia de declaració obligatòria a la Unió Europea ja que la seva propagació suposa un perill per a la cabana ramadera i pot tenir conseqüències negatives per als intercanvis comercials de bestiar.

La Llei 8/2003, de 24 de abril, de sanitat animal, estableix entre les seves finalitats la prevenció, la lluita, el control i l'eradicació de les malalties dels animals a través de la adopció de les mesures sanitàries adequades en funció del risc sanitari, i d'acord amb els coneixements tècnics i científics en cada moment.

Durant el 2008 es van declarar els primers focus del serotipus 1 de llengua blava a Catalunya i el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) va iniciar un programa de vacunació, amb el qual s'ha aconseguit protegir la cabana i que s'ha de mantenir perquè és un element fonamental que possibilitarà l'eradicació de la malaltia i una eina eficaç per protegir els remugants en front del serotipus 8, sobretot tenint en compte la situació epizootiològica a la Unió Europea, i l'elevat nombre de moviments de bestiar amb destinació a la nostra comunitat autònoma que comporten un risc d'entrada de la malaltia.

D'altra banda, la vacunació dels animals sensibles a la malaltia facilitarà el moviment i el comerç del bestiar i disminuirà el risc d'aparició de brots aguts en cas d'aparició de la malaltia.

Mitjançant la Decisió 2009/883 de la Comissió, de 26 de novembre de 2009, es van aprovar els programes anuals i plurianuals i la participació financera de la Comunitat per a l'eradicació, el control i la vigilància de determinades malalties animals i zoonosis, presentats pels estats membres per al 2010 i anys successius (DOUE núm. 317, 3.12.2009), entre les quals s'aprovava el programa per la febre catarral ovina (llengua blava) a zones endèmiques o d'alt risc per al període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2010.

L'ajut s'adreça a les explotacions agràries i s'instrumenta a partir de les agrupacions de persones ramaderes que tinguin establerts concerts de sanejament amb el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció rural (DAR), i a les agrupacions de defensa sanitària de bestiar boví que duguin a terme el programa de vacunació de llengua blava, reconegudes pel DAR.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a aquest sector boví mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a l'administració de la vacuna obligatòria de la llengua blava en el bestiar boví, les quals es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts destinats a l'administració de la vacuna obligatòria de la llengua blava en el bestiar boví, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'article 1 precedent.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, que computa des de l'endemà de la publicació de l'Ordre en el DOGC.

2.3 Els ajuts d'aquesta Ordre van a càrrec de la partida pressupostària AG03 D/770000100/6110 dels pressupostos del DAR per a l'any 2010, dotada amb un import màxim de 300.000,00 euros.

2.4 L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei de Producció Ramadera.

2.5 L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia. A aquests efectes es nomena una Comissió de valoració que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d'ajuts, formada pel titular de la Subdirecció General de Ramaderia, el/la cap del Servei de Producció Ramadera i el/la cap del Servei de Sanitat Animal.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant és fins al 31 de desembre de 2010. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució del director o la directora general d'Agricultura i Ramaderia que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller o consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que se'n puguin interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural es pot interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar, tal com estableix l'apartat anterior.

2.8 Els ajuts concedits es faran públics al web www.gencat.cat/dar/ajuts/, fent ús dels mitjans electrònics establerts, i s'exposaran en el tauler d'anuncis de les dependències del DAR. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 17 d'agost de 2010

Joaquim Llena i Cortina

Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Annex

Bases reguladores

—1 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts és l'administració de la vacuna de la llengua blava del bestiar boví.

—2 Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA