DECRET 118/1995, de 3 d'abril, sobre la venda de productes culturals la diada de Sant Jordi.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La voluntat del Govern de mantenir una tradició profundament arrelada a Catalunya com és la venda tradicional generalitzada dels productes culturals durant la diada de Sant Jordi, malgrat que coincideixi en dia festiu, com també el sentiment social manifestat en el mateix sentit, aconsellen l'adaptació de la normativa vigent en matèria d'horaris comercials.

Per això, en ús de les facultats que tinc conferides legalment, a proposta del conseller de Comerç, Consum i Turisme i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

S'autoritza els establiments dedicats a la venda de llibres, de publicacions en general i d'altres productes culturals en suport àudio-visual a obrir al públic el dia 23 d'abril, diada de Sant Jordi, quan s'escaigui en diumenge o dia festiu. En el cas d'establiments que practiquin aquesta venda simultàniament amb la d'altres...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA