DECRET 389/2004, de 21 de setembre, pel qual es regula la pesca de corall vermell (Corallium rubrum) a les aigües interiors del litoral català.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 389/2004, de 21 de setembre, pel qual es regula la pesca de corall vermell (Corallium rubrum) a les aig¸es interiors del litoral catal‡.

La Directiva 92/443/CEE, del Consell, de 21 de maig, relativa a la conservaciÛ dels h‡bitats naturals i de la fauna i flora silvestres, aixÌ com el Reial decret 1997/1995, de 7 de desembre, que estableix mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjanÁant la conservaciÛ dels h‡bitats naturals i de la fauna i flora silvestres, inclouen el corall vermell (Corallium rubrum) en la llista d'espËcies que poden ser sotmeses a una explotaciÛ regulada.

AixÌ mateix, el Reglament CEE 1626/1994, del Consell, de 27 de juny, pel qual s'estableixen determinades mesures tËcniques de conservaciÛ dels recursos pesquers a la Mediterr‡nia, restringeix els instruments per a la recol∑lecciÛ del corall als purament manuals.

El Decret 291/1983, de 30 de juny, sobre extracciÛ de corall vermell, en regula la recollida a les aig¸es interiors del litoral catal‡. AtËs que han transcorregut vint anys des que es va establir aquesta normativa, i que en aquest perÌode les dades disponibles apunten a una disminuciÛ generalitzada del recurs al nostre litoral, es considera necessari revisar-la i actualitzar-la amb l'objecte de fixar unes zones concretes d'explotaciÛ i un nombre determinat d'autoritzacions; d'aquesta manera hi haur‡ un major control sobre el recurs per aconseguir la seva sostenibilitat.

D'acord amb el que estableix l'article 1 del Reglament CEE 1626/1994, s'ha complert el tr‡mit de comunicaciÛ del projecte a la ComissiÛ Europea. AixÌ mateix, en la tramitaciÛ d'aquesta disposiciÛ s'ha consultat el sector pesquer afectat, i s'ha fet el tr‡mit del perÌode d'informaciÛ p˙blica que preveu la normativa vigent per a la tramitaciÛ de disposicions de car‡cter general.

D'acord amb el dictamen de la ComissiÛ JurÌdica Assessora;

A proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca,

Decreto:

Article 1

Objecte i ‡mbit d'aplicaciÛ

L'objecte d'aquest Decret Ès la regulaciÛ de l'extracciÛ de corall vermell (Corallium rubrum) dins les aig¸es interiors del litoral catal‡.

Article 2

Exercici de l'activitat

2.1††…s requisit indispensable per a l'extracciÛ de corall vermellen aig¸es interiors de Catalunya estar en possessiÛ de l'autoritzaciÛ corresponent atorgada per la persona titular de la DirecciÛ General de Pesca i Afers MarÌtims del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

2.2††No es pot simultaniejar aquesta activitat amb l'exercici de cap altra activitat pesquera i/o marisquera.

2.3††La persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha d'establir mitjanÁant una ordre el perÌode de pesca autoritzat.

Article 3

Requisits dels/de les corallers/es

Per poder exercir l'extracciÛ de corall vermell, els/les corallers/es han de complir els requisits seg¸ents:

3.1††Estar associat a una confraria de pescadors catalana.

3.2††Estar en possessiÛ del tÌtol de bussejador professional suficient d'acord amb la normativa vigent en la matËria.

3.3††Realitzar l'activitat amb una embarcaciÛ de llista 4a adequada per a aquesta...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA