DECRET 262/2008, de 23 de desembre, pel qual es prorroga la vigència del Decret 244/2005, de 8 de novembre, d'actualització del Pla per al dret a l'habitatge 2004-2007.

Data d'entrada en vigor:01 de gener de 2009
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Medi Ambient i Habitatge
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

262/2008, de 23 de desembre, pel qual es prorroga la vigència del Decret 244/2005, de 8 de novembre, d'actualització del Pla per al dret a l'habitatge 2004-2007.

El Decret 244/2005, de 8 de novembre, d'actualització del Pla per al dret a l'habitatge 2004-2007, va refondre els nous plantejaments, definicions, ajuts i procediments que s'havien establert en el Decret 454/2004, de 14 de desembre, amb el desplegament dels preceptes del Reial decret 801/2005, d'1 de juliol, pel qual s'aprovava el Pla estatal 2005-2008 per afavorir l'accés dels ciutadans a l'habitatge. Les línies ja establertes pel Govern de la Generalitat van ser actualitzades en tot el que permetia ajustar-les millor a les realitats de demanda detectades durant el seu període de vigència i a les possibilitats de finançament que oferia la nova normativa estatal.

Amb el Decret 288/2007, de 24 de desembre, va ser prorrogada la vigència del Decret 244/2005, de 8 de novembre, fins al 31 de desembre de 2008.

Atès que cal mantenir la coordinació de les actuacions del Govern de la Generalitat en matèria d'habitatge amb les del Govern de l'Estat, i que el Pla estatal de l'habitatge per al període 2009-20012 està pendent d'aprovació, amb la previsió d'establir noves línies de foment d'accés a l'habitatge que cal acordar entre l'Estat i les comunitats autònomes;

Amb la finalitat de tenir un Pla de l'habitatge vigent fins que no s'aprovi el pla que preveu l'article 67 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge i per tal de garantir el mandat legal d'evitar períodes en que no hi hagi cap Pla aplicable, es considera necessari prorrogar la vigència del Decret 244/2005, de 8 de novembre.

Per tot això, a proposta del conseller de Medi Ambient i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA