DECRET 521/2006, de 5 de desembre, pel qual es prorroga la vigència de determinats contractes per a la prestació de serveis sanitaris per a l'any 2007.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

521/2006, de 5 de desembre, pel qual es prorroga la vigència de determinats contractes per a la prestació de serveis sanitaris per a l'any 2007.

El Decret 345/2001, de 24 de desembre, pel qual es regula l'establiment dels convenis i contractes de gestió de serveis sanitaris en l'àmbit del Servei Català de la Salut (DOGC núm. 3542, de 28.12.2001), va suposar que els convenis o contractes de gestió de serveis sanitaris subscrits prèviament pel Servei Català de la Salut s'haguessin de substituir per nous convenis o contractes subscrits d'acord amb el procediment que estableix aquest Decret.

El Decret 278/2005, de 27 de desembre (DOGC núm. 4539, de 29.12.2005), va prorrogar els contractes subscrits pel Servei Català de la Salut per a la prestació de determinats serveis sanitaris per a l'atenció a grups específics a què fa referència l'article 4.1.e) del Decret 345/2001, de 24 de desembre, fins a la subscripció dels nous contractes o, com a màxim, fins al 31 de desembre de 2006. Tanmateix, actualment, resten pendents de substituir alguns d'aquests convenis o contractes, per la qual cosa cal ampliar el termini establert en el Decret 278/2005, de 27 de desembre.

En conseqüència, de conformitat amb el que s'ha exposat i en ús de les facultats conferides per la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, modificada per la Llei 11/1995, de 29 de setembre, a proposta de la consellera de Salut i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic

Els contractes subscrits pel Servei Català de la Salut amb les entitats corresponents per a la prestació de determinats serveis sanitaris per a l'atenció a grups específics a què fa referència l'article 4.1.e) del Decret 345/2001, de 24 de desembre, així com les autoritzacions administratives atorgades amb aquesta mateixa finalitat, es prorroguen fins que se subscriguin els nous contractes d'acord amb el procediment establert al Decret 345/2001, de 24 de desembre. En tot cas, aquesta pròrroga s'estableix, com a màxim, fins al 31 de desembre de 2007, amb els paràmetres de contractació vigents mentre no s'aprovi el pressupost corresponent a l'exercici 2007.

Disposició final

Única

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 5 de desembre de 2006

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Marina Geli i Fàbrega

Consellera de Salut

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA